Реклама / Ads
0| 5796 |13.04.2016 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Кои кражби след КТБ и ДФ „Земеделие” ще узакони „Делойт България”?

.
Както е известно на българските граждани НПО „Ние, Гражданите” през 2014 и 2015 г. многократно публично и в медиите обсъжда ролята на „Делойт България” ЕООД в процеса по фалирането на КТБ и фактическото узаконяване на всички бъдещи кражби и присвоявания на активи на КТБ, които бяха извършени след отнемането на лиценза на банката.
 
Посоченото разминаване при споменаването на „Делойт одит” ООД и „Делойт България” ЕООД се наблюдава във всички доклади и решения на УС на БНБ. За Ваша информация ще припомним, че разделянето на одитиращите компании – светодни лидери в сферата си, като „Делойт енд Тач”, „Ърнест енд Янг” и др. на одитиращи и консултантски бе извършено след фалита на фирма „Артур Андерсен”, която фалира като одитор на банкрутиралия концерн „Енрон” /САЩ/. Това разделение е наложено и на филиалите или носителите на франчайз във всички страни с оглед избягване на плащането на огромни компенсации на щети и вреди и на глобr=

Многократно сигнализирахме всички институции в страната за извършената от БНБ и квесторите й фалшификация, при която „консултантските услуги” на „Делойт България” ЕООД удобно замениха законово предписания и все още неосъществен одит на банката за 2014 г. Подмяна и игра с имената на лицензирания одитор „Делойт одит” ООД и „Делойт България” ЕООД е извършена и в самата заповед за отнемане на лиценза на КТБ. Тази измама е внушена и на ЕК и за нея се чете в докладите за България по мониторинга на дебалансите във финансовата система.

Припомняме за информация, че лицето, което стои зад „Делойт” е Силвия Пенева. Тя е управляващ съдружник в „Делойт одит” ООД и едноличен собственик на капитала на „Делойт България” ЕООД  - първото е лицензиран одитор, второто – просто фирма за консултантски услуги. 

Същата Силвия Пенева, която осребри вторично участието си в определянето на обезценките на активите на КТБ като сключи цесия и осигури прихващането на вземанията си от над 2,5 млн.лв. 20 дни преди да започне разглеждането на уведомленията за цесии от квесторите на КТБ.

Същата Силвия Пенева, която в анекс № 1 на Писмото за поемане на ангажимент за извършване на оценка /обезценка на активите на КТБ е заявила конфликт на интереси.

Същата Силвия Пенева, срещу която подадохме сигнали в ИДЕС /Института на дипломираните експерт-счетоводители/, Главна прокуратура, Народното събрание, Комисиите за установяване на конфликт на интереси. И които сигнали бяха игнорирани от всички тези институции.

Същата Силвия Пенева, която осъществи прихващане на вземанията си с фирми от „партимониума” /кръга на друга банка, на която официално „Делойт одит” ООД е одитор/.

Никото няма да учудим, че нито един от сигналите, които подадохме не предвизвика дори разследване на конфрикта на интереси или на незаконната подмяна, извършена от БНБ – вместо одитор, да назначи консултант в КТБ, който да експериментира незаконно неприлагана в България и към други банки методология за оценка на качеството на активи и да осигури правдоподобна теза и дупка, в която да потънат набелязаните от грабителите активи на банката.

Това в  цивилизована Европа, Северна Америка, развита Азия се нарича дискриминация – дискриминация на вложителите в една банка спрямо вложителите в други банки в страната, на една банка спрямо отношението към други банки.

Поради това целият пакет от документи, с които сме придружили сигналите си до различните институции в България ще подадем в Генералния секретарият на ЕК, отговорен за мониторинга на България и Румъния по отношение на правосъдието и съдебния ред. Ще прикрепим и жалбата на Силвия Пенева до ИДЕС срещу „зловредното уронване” на престижа й.

И ще го направим от името на ограбените над 250 хиляди българи – над 7000 души с надгарантирани депозити за 2,6 млрд.лв. и над 250 000 българи, които най-малкото следва да получат наказателната лихва за забавеното изплащане на минималните гарантирани депозити. Плюс щети и вреди ако ги докажат.

 

Поискахме с наш Сигнал до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори проверка по отношение спазване на изискванията на приложимите професионални стандарти и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, КПНРО извърши разследване на дейността на регистрирания одитор Силвия Пенева – ДЕС № 0448 от списъка на ИДЕС, по повод нейното и на управляваните от нея дружества участие и роля в оценката на активите и пасивите на КТБ АД, въз основа на които на 06.11.2014 г. бе отнет лицензът й за банкова дейност.

 

Отговорът на КПНРО с изх.№ 01-01-594/27.05.2015 г. съдържа изводи и констатации, за които считаме, че могат да създадат сериозни проблеми на правителството и държавата не само по повод на „Казуса КТБ”, но и във връзка с усвояването на значителни средства по европрограми в областта на земеделието.

         

Във връзка с потвърдената от КПНРО констатация, че „Делойт одит”ООД  и „Делойт България” ЕООД са различни дружества с различни сфери на дейност и пълномощия направихме наше проучване.

Съгласно държавния регулатор,  за разлика от „Делойт одит” ООД,  „Делойт България” ЕООД не е регистрирано специализирано одиторско предприятие. Независимо от това, УС на БНБ широко и публично огласява във всичките си документи, доклади, изявления на управителя и членове на УС на БНБ повече от година и половина тезата за това, че фирмите са одиторски и че е извършен одит, който доказва наличието на нелоялни банкови практики в КТБ. Въз основа на тази неистина практически бе извършена пълна обезценка на почти 100% от активите на банката.

Манипулациите и/или измамата при подмяната на двете фирми по изследването на активите и пасивите на КТБ може да се проследят във всички официални документи и изявления на УС на БНБ по казуса КТБ, но тази порочна схема продължава и в друга институция – Държавния фонд Земеделие.

През м. декември 2014 г. за сертифициращ одитор на Разплащателна агенция на  Държавен Фонд „Земеделие” (за дейността й от октомври 2013 г. до октомври 2014) бе избрано същото дружество – „Делойт България” ЕООД, което не е регистрирано специализирано одиторско предприятие. Това означава, че извършеният от него „одит” и сертификати не представляват официален одиторски документ, могат да бъдат признати за невалидни от инспектиращите органи на ЕК и да доведат до искане за възстановяване на средства на Европейската комисия, вследствие на което огромни щети и вреди ще претърпят стотици земеделски производители и държавният бюджет.

За този проблем сигнализирахме на 10.06.2015 г. със специално писмо чрез депутати на ГЕРБ премиера на Р България Б.Борисов. Копие от това писмо оставихме и в КПНРО. Очевидно е, че реакция не е последвала, тъй като проследихме безпроблемното завършване на договора на „Делойт България” ЕООД и дори кандидатстването им за одитор за нов програмен период. Но развитието на ситуацията във Фонд Земеделие в последните дни показва, че едва ли всичко е наред. Твърде възможно е вместо връщане на 35 млн.лв. под въпрос да бъдат суми от 3,5 млрд.лв. Тепърва предстои да се изяснят въпросите как нелицензирана за одиторски услуги фирма е одитирала ДФ Земеделие.

Ще продължим и с въпросите за обективността, безпристрастността и надеждността на одита, извършван от „Делойт одит” ООД на банка/банки, които са извръшвали персонални услуги на Силвия Пенева.

 

Д-р Вера Ахундова

Съпредседател на

НПО „Ние, Гражданите”

 

 

ПРИЛАГАМЕ ПИСМО ДО ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ, НА КОЕТО ВСЕ ОЩЕ ОЧАКВАМЕ ОТГОВОР

 

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ     НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И

ЛИДЕР НА ПАРТИЯ ГЕРБ

 

 

Относно: Държавен фонд Земеделие и договори с лицензиран одитор

 

            Уважаеми ГОСПОДИН БОРИСОВ,      

 

Във връзка с наш Сигнал до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори с искане за проверка по отношение спазване на изискванията на приложимите професионални стандарти и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители, КПНРО е извършила разследване на дейността на регистрирания одитор Силвия Пенева – ДЕС № 0448 от списъка на ИДЕС, по повод нейното и на управляваните от нея дружества участие и роля в оценката на активите и пасивите на КТБ АД, въз основа на които на 06.11.2014 г. бе отнет лицензът й за банкова дейност.

 

Отговорът на КПНРО с изх.№ 01-01-594/27.05.2015 г. съдържа изводи и констатации, за които считаме, че могат да създадат сериозни проблеми на правителството и държавата не само по повод на „Казуса КТБ”, но и във връзка с усвояването на значителни средства по европрограми в областта на земеделието.

 

  1. Във връзка с потвърдената от КПНРО констатация, че „Делойт одит”ООД  и „Делойт България” ЕООД са различни дружества с различни сфери на дейност и пълномощия направихме наше проучване.
  2. Съгласно държавния регулатор,  за разлика от „Делойт одит” ООД,  „Делойт България” ЕООД не е регистрирано специализирано одиторско предприятие. Независимо от това, УС на БНБ широко и публично огласява повече от година тезата за това, че фирмите са одиторски и че е извършен одит, който доказва наличието на нелоялни банкови практики в КТБ. Тази теза беше прогласена още преди наличието на каквато и да било информация от страна на трите фирми, но това не попречи практически да бъде извършена пълна обезценка на почти 100% от активите на банката. Тук възниква въпросът неволно ли УС на БНБ е пренебрегнал фактите, че, че не е изпълнена тяхната заповед за сключване на договор с „Делойт одит” ООД, а не с „Делойт България” ЕООД, че не са анализирани всички активи и пасиви на банката, че по никакъв начин лицензирано дружество не е сертифицирало използването от „одитиращите компании”на утвърдени счетоводни и други стандарти при извършването на анализа на активите и пасивите на банката?

 

  1. Посоченото разминаване при споменаването на „Делойт одит” ООД и „Делойт България” ЕООД се наблюдава във всички доклади и решения на УС на БНБ. За Ваша информация ще припомним, че разделянето на одитиращите компании – светодни лидери в сферата си, като „Делойт енд Тач”, „Ърнест енд Янг” и др. на одитиращи и консултантски бе извършено след фалита на фирма „Артур Андерсен”, която фалира като одитор на банкрутиралия концелн „Енрон” /САЩ/. Това разделение е наложено и на филиалите или носителите на франчайз във всички страни с оглед избягване на плащането на огромни компенсации на щети и вреди и на глоби.

 

Загрижеността ни и необходимостта да се обърем към Вас произтича не само от манипулациите и/или измамата при подмяната на двете фирми по изследването на активите и пасивите на КТБ, които може да се проследят във всички официални документи и изявления на УС на БНБ по казуса КТБ, но най-вече във връзка с това, че през м.декември 2014 г. за сертифициращ одитор на Разплащателна агенция на  Държавен Фонд „Земеделие” (за дейността й от октомври 2013 г. до октомври 2014) бе избрано същото дружество – „Делойт България” ЕООД, което не е регистрирано специализирано одиторско предприятие. Това означава, че извършеният от него „одит” и сертификати не представляват официален одиторски документ, могат да бъдат признати за невалидни от инспектиращите органи на ЕК и да доведат до искане за възстановяване на средства на Европейската комисия, вследствие на което огромни щети и вреди ще претърпят стотици земеделски производители и държавният бюджет.

 

 С уважение:

 

 Д-р Вера Ахундова

Съпредседател на

НПО „Ние, Гражданите”


Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 8| 4840 |28.12.2015 Т. Петкова: Ще се вдигне цената на тока след либерализация на енергийния пазар . 2| 5141 |09.12.2015 След ЧНГ-2016 падат цените на бензина под 2 лева . 9| 6918 |20.11.2015 Люксембург разследва скандала с Виваком и братя Велчеви . 1| 7573 |02.11.2015 Ето минималната заплата в различни сфери след договорка на бизнеса и работодатели

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads