Реклама / Ads
3| 12691 |15.08.2016 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Омбудсманът Манолова странно мълчи за ограбването на КТБ

.
Манолова бяга от неудобни теми Източник: Булфото
Уважаеми журналисти от „ФРОГ”, вашата публикация относно непрозрачността, с която синдиците на КТБ харчат парите на банка КТБ, липсата на информация и абсолютната безконтролност на действията им са факт, който нашата организация не желае да приеме.
Поради това неколкократно сме задавали официално въпроси за размера и целта на разходване на средства от КТБ /н/ и за  целесъобразността от изразходването им. Част от въпросите, които повдигаме по-долу, са били предмет и на парламентарни питания, за които НПО „Ние, Гражданите” е настоявало или подготвяло анализи за нуждите на различни депутати.

 

Съдържанието на откритото писмо до националния омбудсман г-жа Мая Манолова, което прилагаме, ще информира Вас и читателите Ви за непрекъснатите опити, които правим да бъде разкрита истината за КТБ и непрекъсващото ограбване на кредиторите на банката. А действията, които г-жа М.Манолова ще предприеме или няма да предприеме, за да получи старателно укриваната от обществото информация за разходването на средствата на КТБ, ще покаже отношението й към групата на ограбените вложители и доколко омбудсманът на Република България третира равностойно различните обществени групи.

 

 

Д-Р Вера Ахундова

НПО „Ние, Гражданите”

 

                                                                        ДО

                                                                        Г-жа МАЯ МАНОЛОВА

                                                                        Омбудсман на Р България

 

            Уважаема Госпожо МАНОЛОВА,

 

Във връзка с последните публикации относно неизвестните, свързани с разходите на синдиците на КТБ, Ве уведомяваме, че като организация неколкократно отправяхме питания по този въпрос по Закона за достъп до обществена информация до самите синдици на КТБ, Фонда за гарантиране на влоговете и Министерство на финансите.

 

В качеството си на акционери и вложители, имайки законно признат и защитен правен интерес, на основание на разпоредбите на чл. 32, ал. 3, предложение трето (друга информация, свързана с дейността) от ЗБН, още през м.май 2016 г- поискахме в уставонения законен 7-дневен срок от получаване на искането ни пълна, точна и вярна информация по перата, посочени по-долу, за най-важните от които ще изложим съображенията си:

 

1. Размера на бързоликвидните активи на КТБ /н/, в т.ч. ДЦК /ако има такива/  към 31.12.2015 г. и 31.04.2016 г.

 

2. Размера на активите на КТБ АД /н/ в ценни книжа към 31.12.2015 г. и 31.04.2016 г.

 

            Отговорите на синдиците на КТБ и на ФГВ по първите два въпроса щяха да ни ориентират за размера на оценката, която синдиците ползват в работата си по реализация на активите на КТБ /н/ и щяха да дадат отговор на въпроса с какви средства се покриват разходите на синдиците. Въпросите са важни както от гледна точка на обезценките, които се прилагат при продажбата /подаряването/ на активи, така и дали издръжката на синдиците на КТБ и техния екип се извършва за сметка на заварените в банката над 580 млн.лв. пари в брой и над 600 млн.лв. в акции и ценни книжа.

 

3. Движението на средствата по каса и сметки между 31.01.2016 г. и 10.02.2016 г.

 

            Данните за движението на средствата по каса и сметки между 31.01.2016 г. и 10.02.2016 г. биха отговорили на въпроса дали увеличаването на капитала на ТБ „Виктория” е извършено със средства на каса /в брой/ и по сметка, каквато информация получихме от нашите членове в КТБ. Това увеличение на капитала на банка, която е в партиромониума на КТБ  и която се крепи на честна дума с цел продажбата й, изглежда престъпно по отношение на кредиторите на КТБ. Още повече, че до това състояние тя бе доведена под „мъдрото” ръководство на БНБ и назначените от тях квестори, които по причини извън икономическата логика, продадоха активите на банка Виктория.  Воденото  срещу тях се води следствие за безбройните закононарушения и престъпни действия до ден днешен не е видяло бял ден. Вероятно поради това, че не само изпълнителите, но и наредителите /членовете на УС на БНБ/ следва да се определят като организирана престъпна група, която физически унищожи банката и ограби средствата на хиляди граждани и фирми. Това, разбира се, би следвало да се случи, ако имахме независима и неучаствала в погрома на банката прокуратура.

 

 

4. Общия размер на одобрените от БНБ разходи на квесторите за периода на квестурата – разходи общо,  в т.ч. разходи за работни заплати, разходи за възнаграждения по консултантски договори, съдебни разходи.

 

5. Общия размер на одобрените от съда по несъстоятелността разходи, както следва:

            5.1. Общ размер на разходите до 31.12.2015 г.,  в т.ч. за работни заплати, за възнаграждения по консултантски договори, съдебни разходи;

            5.2. Общ размер на разходите от 01.01.2016 до 30.04.2016 г.  в т.ч. за работни заплати, за възнаграждения по консултантски договори, съдебни разходи;

            5.3. Брой на служителите на КТБ /н/ с трудов договор към 31.12.2015 г. и към 30.04.2016 г., отделно – брой на освободените и новоназначени служители.

 

Информацията, поискана от нас по горните 4 и 5-ти въпроси, би отговорила на основателните ни съмнения относно следните неоспорими факти, предоставени ни от членовете ни в КТБ,  а също така и от публикации и интервюта на министъра на финансите – основен говорител на ФГВ, и съдебни решения.

Първо, известно ни е, че квесторите, а впоследствие синдиците масово уволниха служители на КТБ поради намаляване на обема на работата на банката в несъстоятелност, но също така и с цел намаляване на административните разходи. Вместо тях, обаче, и квестори и синдици назначиха на мястото на всички освободени служители свои нови и „верни” служители с по-високи възнаграждения от тези на уволнените и със съмнителна квалификация за банкови служители.

Второ, въз основа на интервютата на Вл.Горанов през декември 2015 г.за заведени дела за несъстоятелност в размер на над 3 млрд.лв. и оспорване на прихващания по цесии за над 300 млн.лв. към края на 2015 г. изчислихме, че само на база минимална ставка на адвокатските хонорари, тези съдебни дела за стрували на банката и кредиторите й над 100 млн.лв., но това едва ли е релевантният минимален разход за съдебни процедури. Напомняме и публикувахме, че само за процедурата по обявяване и провеждане на търг за продажбата на военно-ремонтния завод „Авионамс” с две заповеди синдиците бяха назначили 16 адвокати на КТБ в процедурата. Отделно, над 1,3 млн.лв. бяха платени на частния съдебен изпълнител.

Трето, под въпрос е законността на всички тези плащания на синдиците за юридически консултации в контекста на Определение № 236 на ВКС от 16 май 2016 г., в което не се приема плащането от ответник на юридическо възнажраждение и се прави препратка към ЗБН, според който единствено синдиците могат да представляват пред съда банката в несъстоятелност, в която са назначени.

Четвърто, огромна тайна остава размерът на допълнителните възнаграждения, които синдиците, извън плащаните им месечно около 15 хил.лв., получават като процент от всяка транзацкция с активите на банката.

 

6. Финансовите параметри на договора с „Аликс Партнърс” , в т.ч.

- цена и начин на плащането й

- размер на неосчетоводени, неприсъстващи в официалните сметки и баланси на КТБ средства и активи, установени благодарение дейността на посоченото дружество в България и трети страни;

- размер на получените от КТБ и/или в процес на издирване средства с методите на „Аликс Партнърс”.

 

Без отговор остана и въпросът ни за финансовите параметри на договора с „АликсПартнърс”, независимо, че пред закона всички кредитори имат равни права и ако ФГВ знае каква цена е платена за псевдоуслугите на нереализираните на българска територия „разузнавачи и детективи”, то тази информация задължително трябва да е достъпна и за останалите кредитори на банката.

 

Исканата от нас информация не е банкова, професионална или служебна тайна, както и не се ползва със защитата на личните данни. Същата съставлява в най-висока степен обществена информация по чл. 2 от ЗДОИ, тъй като е свързана с надделяващ обществен интерес, насочен към максимална защита на интересите и правата на нейните клиенти -  кредиторите на Корпоративна търговска банка АД /н/.

От приложения отговор на синдиците на КТБ става ясно, че зададените от нас въпроси не представляват обществен интерес, тъй като номиналните над 7 800 кредитори на банката очевидно не представляват забележимо голяма обществена група.

По този начин унищожената в лицето на тези вложители сериозна група от средната класа се заменя с паразитна група псевдоспециалисти, обогатяващи се от кражбата на активи и живи средства на КТБ, които по закон, право и морал би следователно да удовлетворят кредиторите на банката.

Уважаема госпожо Манолова,

В контекста на потъпканото ни право за получаване на информация молим за Вашата намеса, за да получи обществото ни данни и информация от огромен обществен интерес.

С уважение

В.Ахундова

Съпредседател на НПО „Ние, Гпажданите”

Прилагам: Питане  по ЗДОИ

                   Отговор на синдиците на КТБ /н/

                   Определение № 236 на ВКС от 16 май 2016 г

 

  

 

 

ДО

 

 СИНДИЦИТЕ

НА КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 10

ЕИК 831184677

Г-Н АНТОН ДОНОВ

Г-ЖА КРИСТИ МАРИНОВА

 

 

 

 

ИСКАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛ. ЧЛ. 32, ал. 3, предложение трето (друга информация, свързана с дейността) ОТ ЗАКОНА ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

От

 

 

Кредитор: Пенка Иванова Маринова, ЕГН 7405157330, г.София, жк Хаджи Димитър, бл.11, вх.В, ап.53,  вписан в Списъка на кредитори на КТБ /н/ под № 7412

 

Акционер: Вера Христова Ахундова, притежаваща 5 броя поименни акции от капитала на КТБ /н/, съгласно Депозитарна Разписка № 33635974С от 13.11.2014 година

 

 

УВАЖАЕМИ СИНДИЦИ,

 

В горепосоченото си качество, имайки законно признат и защитен правен интерес, на основание на разпоредбите на чл. 32, ал. 3, предложение трето (друга информация, свързана с дейността) от ЗБН, Ви молим, да ни предоставите в 7-дневен срок от получаване на настоящето искане пълна, точна и вярна информация за:

 

1. Размера на бързоликвидните активи на КТБ /н/, в т.ч. ДЦК /ако има такива/  към 31.12.2015 г. и 31.04.2016 г.

 

2. Размера на активите на КТБ АД /н/ в ценни книжа към 31.12.2015 г. и 31.04.2016 г.

 

3. Движението на средствата по каса и сметки между 31.01.2016 г. и 10.02.2016 г.

 

4. Общия размер на одобрените от БНБ разходи на квесторите за периода на квестурата – разходи общо,  в т.ч. разходи за работни заплати, разходи за възнаграждения по консултантски договори, съдебни разходи.

 

5. Общия размер на одобрените от съда по несъстоятелността разходи, както следва:

            5.1. Общ размер на разходите до 31.12.2015 г.,  в т.ч. за работни заплати, за възнаграждения по консултантски договори, съдебни разходи;

            5.2. Общ размер на разходите от 01.01.2016 до 30.04.2016 г.  в т.ч. за работни заплати, за възнаграждения по консултантски договори, съдебни разходи;

            5.3. Брой на служителите на КТБ /н/ с трудов договор към 31.12.2015 г. и към 30.04.2016 г., отделно – брой на освободените и новоназначени служители.

 

6. Финансовите параметри на договора с „Аликс Партнърс” , в т.ч.

- цена и начин на плащането й

- размер на неосчетоводени, неприсъстващи в официалните сметки и баланси на КТБ средства и активи, установени благодарение дейността на посоченото дружество в България и трети страни;

- размер на получените от КТБ и/или в процес на издирване средства с методите на „Аликс Партнърс”.

 

Предпочитаната от нас форма за получаване на исканата информация е - заверени от Вас, или от упълномощено от Вас лице, копия на всички поискани от мен документи на хартиен носител.

 

Исканата информация не е банкова, професионална или служебна тайна, както и не се ползва със защитата на личните данни. Същата съставлява в най-висока степен обществена информация по чл. 2 от ЗДОИ, тъй като е свързана с надделяващ обществен интерес, насочен към максимална защита на интересите и правата на нейните клиенти -  кредиторите на Корпоративна търговска банка АД /н/.

Моля, с оглед обществената значимост на всички обстоятелства, свързани с поставянето на КТБ АД /н/, исканата информация да ни бъде предоставена на следния адрес: София 1407р бул. „Джеймс Баучер” № 87, ап.22, Вера Христова Ахундова в горепосочения 7-дневен  срок.

 

 

 

10.05.2016 г.                                        С УВАЖЕНИЕ: ..................................

гр. София                                                                               /П.Маринова/

 

 

 

                                                                                         ....................................

                                                                                                /В.Ахундова/            

 

 

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 3525 |21.09.2023 Дългоочакваната нова серия iPhone 15 е вече в Технополис . 0| 4105 |21.09.2023 Мечтаната Шри Ланка . 0| 3487 |21.09.2023 Капитал: Кой е виновен за дефицита на лекарства . 4| 5527 |21.09.2023 Лихвите тръгват нагоре - повече при кредитите, по-малко по депозитите

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads