Реклама / Ads
6| 5540 |22.01.2010 БИЗНЕС & ТУРИЗЪМ

Търг на Земеделското м-во ощетил държавата с 2,7 млн

.
Снимка от спътник на наше езеро Източник: Leotho
Близо 2,7 млн лева се „изгубили” по време на публичен търг, обявен от Министерството на земеделието и продоволствието. За това съобщава в писмо до премиера Бойко Борисов проф. Кръстьо Петков, с което Frognews.bg разполага.
 

Става дума за поръчка за картографиране на България от въздуха. Търгът се провел по ускорен график, за да се спазят сроковете, поставени от ЕС за периодично обновяване снимането на части от територията на страната.
В условията на търга изрично било записано, че изпълнителят трябва да предостави сателитни изображения на нашата територия.

Междувременно се оказало, че кандидатите трябва да предоставят и спътникови изображения, което не е предварително оповестено. По този начин от участие е изолирана една от водещите фирми в бранша, белгийската „Евросенс”. Същата вече няколко години е правила такива снимке на нашата територия.

Така или иначе търгът е проведен и е определен съответен победител. Той има достъп до спътникова апаратура, но пък няма опит в картографирането, което уж е главната причина за конкурса.
Изненадите, както обикновено, се разбират най-накрая. Спечелилата фирма „Юропиън Спейс Имиджинг” печели с оферта, чиято цена е 3,9 млн лева. Тази сума се оказва с цели 2,7 милиона повече от офертата на „БАН-Евросенс”, която поискала 1,2 млн.
Според специалисти разликата е драстична и не е свързана с по-високо качество или бързина на изпълнението. За злополучния търг съобщава и в. „Поглед” в последния си брой.

В писмо до Комисията за защита на конкуренцията управителят на белгийската фирма Емил Маес пише буквално: „Уважаеми г-да, Министърът на земеделието и храните използва вече втори път едни и същи аргументи за провеждане на процедура по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП с един и същ предмет в рамките на няколко месеца от месец август 2009г. насам и при двата случая отправя покани до ограничен кръг лица, изключвайки всички сериозни конкуренти в страната и в Европейския съюз и в частност дружество Юросенс Белфотоп и неговата дъщерна компания в България – Евросенс ЕООД, на чиито усилия се дължи съставянето на първата цифрова ортофото карта на земеделските парцели в България.” Привеждат се и съответни доказателства за ощетяване на конкурентите в полза на една от фирмите.

С проблемът е запознат и премиера Борисов. Белгийците обаче твърдят, че и досега не са получили отговор на жалбите си.


На вниманието на г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Република България

Уважаеми г-н Премиер,

Обръщам се към Вас в качеството на Управител на Белгийско-българската асоциация „БЕСТ2Б” – клон София, която е неправителствена организация с над 10-годишна история. През това време с белгийски партньори от университети, бизнес формации, общини насърчавахме двустранните връзки, особено - културни, академични и инвестиционни проекти.
Поводът да Ви пиша е процедурата по обявения търг от Министерството на земеделието и продоволствието - за картографиране от въздуха на част от територията на България. Разбирам, че белгийската компания ЕВРОСЕНС е била елиминирана от пряко участие в търга, въпреки нейният шестгодишен опит у нас в тази област / главно в приложението на аерофотографията/ и доказаните добри резултати , като бързина и качество на услугите.
ЕВРОСЕНС е участвала в тръжната процедура, но като подизпълнител на БАН и е класирана на трето място. Давам си сметка, че назначената комисия има право да преценява всички аспекти на търга, както и да формулира критерии за участие. Затова нямам намерение да оспорвам в детайли процедурните и техническите съображения на тази комисия. Има обаче един пункт в търга, който, меко казано, буди смущение. Това е фактът, че фирмата, спечелила търга, е предложила над 3 пъти по-висока цена от тази на белгийската компания-подизпълнител.

Уважаеми г-н премиер,
Вие нееднократно подчертавате, че компетентните български институции и ръководители трябва да си правят добре сметката , когато инициират крупни проекти или влизат в партньорски схеми. Случаят, който Ви описах накратко, заслужава преценка и от тази гледна точка. Оставям настрана факът, че ЕВРОСЕНС е компания, която създава заетост и осъществява трансфер на високи технологии в България, а нейният метод и информация вършат перфектна работа за кадастъра и контрола върху земите на земеделските стопани.

Доколкото разбирам от икономика, трикратно по-високата цена , която ще плати България след този търг, не съответства на елементарни финансови разчети за производствени и свързани с тях разходи; това поражда съмнения за преразпределение на част от сумата по обичайни нелегитимни канали.
Очаквам Вашата реакция!
Убеден съм, че и в този случай ще покажете безпристрастност и държавническа намеса, при положение, че се установят нередности. За да бъде допълнително аргументирана проверката, прилагам писмото на г-н Маес, президент на ЕВРОСЕНС.
С уважение и пожелания за успех в трудната Ви мисия:

Проф. Кръстьо Петков
София, 5/10/2009
ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ЖАЛБА
От
"Евросенс" ЕООД, с адрес: София, ул. Гюешево № 83, Бизнес Център Сердика, офис 206, тел 920 0477, факс 920 0259, представлявано от Емил Маес, управител, чрез пълномощника му Стефан Валерийев Стефанов,
и
ЮРОСЕНС БЕЛФОТОП С.А. със седалище и адрес на управление Белгия, гр. Тилт, ул. "Ауде Стационстраат" №144, основано на 23.03.1964, регистрирано под №. 405198296, представлявано от Емил Маес, чрез пълномощника му адв. Михаил Михайлов Коджабашев, София, бул. Васил Левски, №44, ап.4,
Против:
заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка от министъра на земеделието №: РД 52-135 от 16.12.2009г. с предмет „Доставка на цифрова ортофотокарта за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели, изготвена от предоставени от Министерството на земеделието и храните сателитни изображения”.


Уважаеми Дами и Господа членове на КЗК,
С настоящата жалба оспорваме заповедта на министъра на земеделието и храните за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление с предмета посочен по-горе в жалбата. Считаме, че липсват основания за прилагане на този ограничен вид процедура и е налице умишлен опит за използването и с цел нарушаване на принципа на свободна и честна конкуренция в сферата на въздушното заснемане и изработка на цифрова ортофото карта за целите на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).
Министърът на земеделието и храните използва вече втори път едни и същи аргументи за провеждане на процедура по чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП с един и същ предмет в рамките на няколко месеца от месец август 2009г. насам и при двата случая отправя покани до ограничен кръг лица, изключвайки всички сериозни конкуренти в страната и в Европейския съюз и в частност дружество Юросенс Белфотоп и неговата дъщерна компания в България – Евросенс ЕООД, на чиито усилия се дължи съставянето на първата цифрова ортофото карта на земеделските парцели в България.
За второто нарушение, предмет на настоящата жалба научихме от публикация за възлагане на обществена поръчка от 31.12.2009г. на страницата на електронния подлистник за обществени поръчки в официалното издание на Европейския съюз под референтен номер 362320-2009 от 31.12.2009г. Публикацията бе относно сключения договор, но не намерихме предхождаща публикация за акта на възложителя, с който се открива поръчката. По този начин се нарушават правата на всички потенциални заинтересовани лица на територията на Европейския съюз и представлява нарушение на изискването на чл.45 ал.8 от ЗОП. Доколкото не сме били уведомени лица по смисъла на чл.120 ал.2 от считаме, че това ни дава основание да обжалваме в десет дневния срок от узнаването.
По съществото на жалбата сме на мнение, че както при първата процедура, така и при настоящата възложителят се е позовал на обстоятелства, изцяло зависещи от него самия. В този смисъл не може да става дума за форсмажорни обстоятелства. Мотивите, че предходния министър не бил провел навреме процедурата, както и мотивите, че дружеството, избрано за изпълнител при първоначалната процедура на договаряне - „Юропиън Спейс Имиджинг” ООД не било изпълнило договора и това било неочаквано обстоятелство са несъстоятелни.
На първо място те не кореспондират с критериите за форсмажорни обстоятелства, изведени от директива 2004/18/ЕС на европейския парламент и на съвета от 31 март 2004, където в чл.31(1)(c) от процедурите за координация при провеждане на обществени поръчки изрично се казва, че обстоятелствата наведени за да се оправдае екстремна нужда не трябва в никакъв случай да са свързани с възложителя.
На второ място те не съотвествуват и на изискванията поставени от Агенцията да обществени поръчки. Същите аргументи от Директивата са повторени и в методическите указания, публикувани на страницата на агенцията за обществени поръчки, където на страница 4 изрично се казва, че "възложителите не могат да се позовават на свои пропуски, бездействие или неправилни действия, за да се възползват от правото за договаряне (по чл.90 ал.1 т.4)"
На практика самият възложител доказа, че с прибързаните си действия допусна избор на дружество без никакъв опит в областта, което се провали в изпълнението на поръчката от една страна, а от друга се оказа, че въпреки декларираната спешност имаше възможност за провеждане и на втора процедура със същия или почти същия предмет. В допълнение министърът на земеделието и храните едностранно пропиля ценно време като обяви прекратяването на договора цял месец след крайната дата предвидена за изпълнението му, от което е видно, че не кратките срокове са били истинската причина за това привидно мотивиране на използваната процедура на договаряне. В рамките на изгубения един месец възложителят би могъл да проведе ограничена процедура съгласно чл.76 ал.3 и следващите от ЗОП мотивирайки нуждата от спазване кратки срокове за изготвяне на картата, без да нарушава принципите, заложени в чл.2 ал.1 от ЗОП.
Макар и без пряко правно значение в настоящото обжалване бихме посочили и факта, че предложената от „Юропиън Спейс Имиджинг” ООД цена при първоначалната процедура бе ТРИ ПЪТИ по-висока от предложената от страна на Българската академия на науките с подизпълнител Евросенс ЕООД, а договорената цена за вероятно довършване на поръчката от страна на "Геокад 93" ООД на базата на сателитни изображения е над ДВА ПЪТИ по висока от цената за изпълнение на ЦЕЛИЯ проект, предложена от БАН. Според нас тези факти говорят недвусмислено за наличие на корупционни интереси от страна на служители на възложителя доколкото икономическите разчети показват, че и при много по-ниски цени би могло да се работи с приемлива печалба от всеки изпълнител. Поради тази причина настоящото обжалване е само част от действията предприети от страна на групата на Евросенс за сезиране на всички компетентни органи в България и в Европейския съюз.

Нашите опасения са, че и с новоизбрания изпълнител ще се стигне до негативен за обществото и конкретно за фермерите резултат, доколкото фирма Геокад 93 няма и ден опит в осъществяването на подобни проекти за създаване и обновяване на цифрови карти. Освен това не е ясно дали неизпълнението от страна на Юропиън Спейс Имиджинг се дължи на неумение в обработката на сателитните изображения или на некачествени сателитни изображения доставени от същия субект. Това би могло да се изясни евентуално от доклад № 93-10146/16.12.2009 г. на директора на ГД „ЗГПО”, в чиято компетентност също се съмняваме.
Поради тези причини КЗК следва да наложи и временна мярка - спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

ИСКАНИЯ
Ето защо молим комисията да отмени заповед РД 52-135 от 16.12.2009 г., на министъра на земеделието и храните, като постановена при нарушаване на принципите на ЗОП и да постанови решение, с което да задължи министъра да проведе процедура при спазване на изискванията на закона.
Молим КЗК да наложи временна мярка - спиране на процедурата за възлагане на обществена поръчка с оглед изложените по-горе аргументи за вероятно нарушаване на обществения интерес и по-конкретно на част от засегнатите от СИЗП лица поради непълноти в изготвената карта.


Приложения:
Копие от решение за откриване на обществена поръчка на страницата на АОП, копие от решение на възложителя за избор на изпълнител на обществената поръчка публикувано на страницата на "Официален вестник" на Европейския съюз, пълномощни

София, С уважение: Емил Маес

06.01.2010г.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 3| 4943 |14.01.2010 Държавата трупа борчове, бизнесът си иска парите . 1| 4819 |23.11.2009 800 млн. ДДС, ощетили бюджета . 2| 5055 |12.11.2009 Държавата отказа да цифровизира БНР и БНТ . 8| 4774 |10.11.2009 ЧЕЗ отново се опитва да надцака държавата

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads