Реклама / Ads
10| 7233 |03.12.2008 ИНТЕРВЮ

Р. Агайн: Финансовата криза намали три пъти печалбата на застрахователите

.
Като цяло финансовите трусове верижно се пренасят от банките към застрахователните дружества. Всички ще станат по-внимателни при застраховането на финансови продукти, казва зам.-председателят на КФН Ралица Агайн.

 

Ралица Агайн е родена през 1976 г. Има висше образование с магистърска квалификационна степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Има опит като независим финансов аналитик и сертифициран водещ одитор за системи за управление на качеството. Учредителка е на надзорния съвет на Асоциация на инвеститорите. Депутатка в 39-ото Народно събрание. Сега е заместник-председателка на Комисията по финансов надзор, ръководител на управление "Застрахователен надзор".

 

Интервю на Даниела Георгиева 

 

- Тъй като вече наближава краят на 2008-а ще ви помоля да направите един предварителен обзор на годината. Каква беше тя за застрахователния пазар? Ще ни очертаете ли в цифри развитието на сектора?

- Все още е рано да се обобщават резултатите за 2008 година, тъй като предстоят важни дни до края й, които ще формират резултата по застраховка „Гражданска отговорност”. За момента може да се каже, че застрахователният сектор у нас е стабилен, независимо от финансовата криза в световен мащаб.

Премийният приход по почти всички видове застраховки нараства, като за деветмесечието този показател в сектора на общото застраховане е нараснал с 23,4%, в сектора на животозастраховането - с 25%. Тези данни са само от застрахователните компании, които са лицензирани у нас и не включват премийния приход, записан от застрахователи, които имат клон у нас или по силата на правото на свободно предоставяне на услуги, тоест те действат чрез свой представител.

Така че тези данни показват не само, че застрахователният сектор у нас се развива добре и бързо, но и че българските застрахователни компании са конкурентоспособни и в рамките на единния европейски пазар са успели не само да задържат своите клиенти, но и да привлекат нови. И през тази година. автомобилното застраховане и по-специално „АВТОКАСКО” допринасят в значителна част за резултата, реализиран от застрахователите. Хубавото до момента за тази година е, че за разлика от предходни години, няма сериозни природни бедствия, които обичайно се отразяват негативно върху резултатите на застрахователните компании. По данни за 9-месечието застраховка „Пожар и природни бедствия” е допринесла над 63 млн. лв. в общия положителен резултат. За пръв път застрахователните компании имат такава голяма печалба по тази застраховка.

again_3.jpg 

- Разкажете за новата наредба, с която се въвежда двустранния протокол за леки пътнотранспортни произшествия.

- Това е съвместна наредба на Комисията за финансов надзор и Министерство на вътрешните работи, каквато имаше и до момента, но с настоящите текстове се правят няколко важни изменения.

На първо място това е въвеждането на двустранния протокол, който е  идентичен по форма и съдържание с единния европейски констативен протокол. Самият факт, че протоколът е напълно еднакъв навсякъде в Европа, ще улесни водачите на автомобили. Дори ако се претърпели леко ПТП в друга държава от ЕС, те ще могат да го попълнят без затруднения и независимо от използвания език.  

Друг важен момент в наредбата е отменянето на съществуващото досега нормативно изискване двустранните протоколи да се заверяват в МВР, за да бъдат валидни пред застрахователната кампания. С направените изменения застрахователите се задължават  да приемат тези двустранни протоколи без заверка от страна на МВР.

Има промяна и по отношение на случаите, когато ПТП-то е станало в паркирано състояние и когато  не е причинено от друго МПС. Досега в тези случаи  се изискваше документ за ПТП, издаден от МВР, като това изискване отпада с направените промени в наредбата. Например, ако на пътя колата попадне в дупка и се изкриви джанта или има друга повреда, няма да има нужда да се произшествието да се регистрира от КАТ, за да бъде изплатено обезщетение от застрахователя. За причинена на паркинг щета досега застрахователните компании изискваха протокол за ПТП, което представляваше проблем за водачите. След приемането на съответните промени вече няма да се изисква  такъв протокол при предявяване на претенция пред застраховател.

Новост е и създаването на регистър с информация  за моторните превозни средства и причинените от тях ПТП. От една страна МВР ще подава информация към Гаранционния фонд за всички посетени от тях пътнотранспортни произшествия. Застрахователите, от своя страна,  ще подават данни за всички леки ПТП, регистрирани чрез двустранни протоколи. Информацията от регистъра ще бъде полезна за застрахователите, особено по отношение на застраховката „Гражданска отговорност”. Те ще имат възможност да определят различни цени в зависимост от това дали за даден автомобил има регистрирани ПТП или не.

- Вие не веднъж сигнализирате, че по застраховката „Гражданска отговорност” има големи загуби, очаква ли се увеличение в следствие на това?

- Като надзорен орган ние следим дали събраните премии са достатъчни за покриване на всички разходи по застраховката. Резултатите за деветмесечието показват, че загубите по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се задълбочават много, като вече те са на стойност малко над 69 млн. лв., което е съществено увеличение.

При това положение е ясно, че всички застрахователни компании, които продават застраховката под нейната себестойност, трябва да направят промени в своите тарифи и то в разумен срок, защото е възможно някои от тях да имат финансови проблеми.

- Може ли човек да сключи от сега застраховка „Гражданска отговорност”, която да е валидна за следващата година на сегашните цени, защото имахме такъв сигнал, че дадена компания прави такива застраховки?

- Няма нормативна забрана това да бъде направено и то не само по отношение на  „Гражданска отговорност”, но за всяка друга застраховка. На практика това означава, че сега сключвате договор, плащате премия, но срокът на застраховката започва да тече от определен бъдещ момент.

- Това е един от триковете за привличане на клиенти, тъй като може да има увеличение от Нова година...

- Не мога да прогнозирам дали до края на годината ще има увеличение на тарифите на застрахователните компании. Практиката ни сочи, че вследствие на засилената конкуренцията в края на годината застрахователните компании променят тарифите си ежедневно дори по няколко пъти на ден като по-често е в посока намаляване на цената. Разбира се, ние следим за това дали определените тарифи са достатъчни, за да покрият разходите по тази застраховка и нееднократно сме задължавали компаниите да коригират тарифите си. Но дори и в тази случаи увеличението е било незначително.

- По-рано се говореше за срив в обхвата на застраховките „Гражданска отговорност”, в момента как стоят нещата?

- Има известно повишение в обхвата, като той е вече над 86%, тоест приближаваме се към изискуемите 90%. Вероятно, до голяма степен ниският обхват се дължи на забавянето при отчитане на сключените полици от страна на застрахователите. Нашите данни показват, че над 40 на сто от полиците се отчитат със закъснение след срока, в който информацията  е трябвало да бъде подадена към нас и към гаранционния фонд. Сред предприетите мерки за справяне с проблема е изпращането на напомнителни писма от Гаранционния фонд до собствениците на автомобили, за които няма данни в регистъра, че са сключили застраховка „Гражданска отговорност”.  След изпращане на писмата са оказа, че има значителен брой договори, които не са били отчетени своевременно от застрахователите, т.е. в регистъра фигурира автомобил без застраховка „Гражданска отговорност”, като всъщност за него има сключена, но неотчетена полица. Така че е напълно възможно обхватът да е около 90%. За съжаление, има и  не малък процент автомобили без застраховка. По данни на Гаранционния фонд над 300 хил. автомобила, които са регистрирани в МВР или  10 на сто от всички автомобили, не са сключвали застраховка от 2006 г. Те подлежат на санкция, тя се прилага за всеки незастрахован автомобил – глоба от 400 до 600 лева за физическо лице и спиране на автомобила от движение.

- Наскоро в едно интервю председателят на Асоциацията на застрахованите и пострадали при катастрофи Владимир Тодоров каза, че в чужбина масово хората си правят застраховки „Живот”, а у нас пирамидата е обърната, ние първо застраховаме колите и имуществото си и чак след това живота. Защо е така според вас?

- Не бих казала, че е точно така. В повечето европейски държави автомобилното застраховане е водещият сегмент в сектора на застраховането. Животозастраховането набира скорост през последните 10-12 години, като в този сектор в другите европейски държави вече предлагат специфични продукти, които да отговарят на конкретните изисквания на потребителите.

У нас все още изборът на продукти в сферата на животозастраховането е сравнително ограничен, но пък от друга страна - те са по-ясни за разбиране от потребителите и по-лесно хората могат да се ориентират какво купуват.  

again_5.jpg снимки Вяра Йовева

- Как се отразява финансовата криза на застрахователния сектор?

- Печалба за деветмесечието на застрахователния сектор има и е в размер на близо 10 млн. лева, тоест не се регистрират загуби, така както в други държави. Все пак ние не сме изолирани от финансовата криза и тя се изразява на този етап в намаляване на печалбата, тъй като за същия период на миналата година тя е била повече от три пъти по-висока. Сред основните причини за намаляване на печалбата е спадът на Българска фондова борса.

Като цяло финансовите трусове верижно се пренасят от банките към застрахователните дружества. Например, който е свързан със застраховане на финансови рискове ще бъде повлиян. Вероятно ще има ограничаване на обема на застраховки на кредити и финансови загуби и всички ще бъдат по-внимателни при презастраховането на такива продукти.

- Можете ли дадете прогноза за следващата година?

- В настоящите условия е трудно да се прогнозира какво ще е развитието на застрахователния сектор. Все пак, считам, че премийният приход ще продължи да нараства, но вероятно не с досегашните темпове като се има предвид очакваното забавяне на реалния ръст на икономиката.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 7| 5576 |01.12.2008 М. Стратиева: Ще продадем инфраструктурата на Слънчев бряг на частна фирма, ако общината се откаже . 5| 5624 |01.12.2008 Михайло Рамач: Новините, които идват от България са свързани с корупция . 18| 6861 |28.11.2008 Георги Ангелов: Ако се пипа плоския данък, ще се върнем много назад . 46| 8455 |27.11.2008 Георги Лозанов: Първанов се превръща в печална политическа гледка

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads