Реклама / Ads
0| 9827 |18.08.2016 НОВИНИ

Само във ФРОГ: МО хвърли 9 млн. на вятъра за ВПД ”Витоша”

.
Рушенето ва ВПД ”Витоша” продължава....
Един от емблематичните случаи на пилеене на държавни средства и безстопанственост в сектор „Отбрана“ е случаят с военно-почивен дом „Витоша“. Той е показателен и с начина по който държавната администрация е в състояние да забатачи решаването на даден проблем измивайки си ръцете с писане на докладни записки. Бюрократите в министерството на отбраната хвърлиха близо 9 милиона лева на българския данъкоплатец на вятъра......
 
Военно-почивен дом  „Витоша“ се намира в Национален парк „Витоша“ и е собственост на министерството на отбраната.  Сградата е построена през 1951г. През 1972-1974г се извършва  преустройство и реконструкция, включително и основен ремонт. Носещата конструкция е изградена от бетонни плочи. Изграден е и спортен комплекс. Има собствен водоем и пречиствателна станция.

През декември 2008г между Изпълнителна агенция „Социални дейности“ на Министерството на отбраната и фирма „Икар Консулт“ АД е сключен договор за упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на обект „Преустройство и ремонт на военно-почивен дом Витоша“  със срок до окончателно приемане на обекта, като стойността на договора е около 200 хил. лева. Същевременно след проведена процедура по Закона за обществените поръчки е сключен договор между  Изпълнителна агенция „Социални дейности“ на Министерството на отбраната и фирма „СП Консулт“ ЕООД на стойност   около 12 млн. лв за извършване преустройство и основен ремонт на ВПД „Витоша“.
Срокът за завършване на ремонта е 30 септември 2010г. Общо по фактури на фирмата  за обекта е изплатена  сумата от 8 550385лв.

След започване на строителството са установени дефекти в конструкцията на сградата, в резултат на което са изпълнявани строителни дейности извън одобрения инвестиционен проект. Това е наложило съществени промени в част „конструктивна“ на проекта.  Към проекта обаче не е изготвена нова, количествено стойностна сметка за допълнителните количества и видове строително-монтажни работи,  отразяващи направените изменения. В резултат на това са отчетени и разплатени строително- монтажни работи на стойност над 1.4 млн. лв. без разрешение или одобрение от Възложителя, а строително-монтажни работи на стойност 55 хил. лв са актувани и изплатени два пъти.
Обектът е спрян един месец след изтичане на договора за строителство, през октомври 2010,  без да е завършен. През същия месец Държавна финансова инспекция извършва проверка по договора за строителство  в резултат на което е съставен акт за надчет срещу управителя на фирма „СП Консулт“ ЕООД на стойност над 2 млн. лв.  представляваща стойността на недоставени материали на обекта. На основание акта за надчет,  Изпълнителна агенция „Социални дейности“ на МО подава в Софийския районен съд заявление за издаване на заповед за изпълнение по член 417 от Гражданския процесуален кодекс. СРС е издал изпълнителен лист и е заведено изпълнително дело. Управителят на „СП Консулт“ ЕООД е възразил срещу предявения му иск за плащане на посочената сума, вследствие на което Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“,  в  която по това време е преобразувана Изпълнителна агенция „Социални дейности“ на МО е подала установителен иск и в СРС е образувано ново дело..........

С докладна записка през ноември 2011г постоянния секретар на отбраната  Николай Милков е  е предложил на Министъра на отбраната възможен подход за реализирането на обекта: 1. Да се прекратят договорите със строителя и строителния надзор. 2. Да се извършат необходимите действия и подготвят документи по стартиране на процедура по  продажба на имота. Въпреки положителната резолюция на министъра на отбраната Аню Ангелов върху докладната записка, действия по прекратяване на договорите не са предприети и съответно не са предприети последващи действия за ремонт или разпореждане с имота.

С нова докладна записка на постоянния секретар на отбраната от януари 2013г до министъра на отбраната   отново път е поставен въпросът за бъдещото развитие на ВПД „Витоша“. В нея като възможни са предложени 3 варианта: първи – поетапно завършване на СМР чрез възлагане на процедура по ЗОП, в зависимост от възможностите на МО за финансиране на обекта, втори – предоставяне на обекта на концесия, като след въвеждането му в експлоатация част от легловата база да се ползва от МО по социална програма, трети – договор за публично-частно партньорство, със съответните ползи за МО, съгласно Закона за публично-частното партньорство. На практика обаче нищо не се случва, защото в докладната записка  не е извършен обстоен анализ на всеки от посочените варианти   и не е предложено на министъра, кой от тях да бъде реализиран. Висшите бюрократи в МО са си измили ръцете – вече втори път са сигнализирали за проблема, без обаче да поемат каквато и да е отговорност, като не предлагат конкретно решение. Министерството на отбраната  продължава да търпи финансови загуби, а ВПД  „Витоша“ да се руши безстопанствен.

Повече от година след това, през май 2014г,  по указания на  директора  на  Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“,  експерти от дирекцията извършват оглед на обекта и  достигат до заключението, че „конструкцията на сградата в това състояние и след предприетите строителни дейности за нейното укрепване съгласно одобрения инвестиционен проект, не е в състояние да поеме предвидените по проект товари и сеизмични въздействия“. Това на практика означава, че е необходимо  изготвянето на независима  конструктивна експертиза от лицензирана фирма ( за която отново МО трябва да плати вероятно милиони ) разполагаща със специализирана апаратура за технологични измервания. По този начин, към края на 2014г  относно ВПД „Витоша“ е създаден един заплетен възел от проблеми, включващ  невалидна проектна документация, разрешението за строеж е с изтекъл срок на действие, незавършено в по-голямата си част строителство, не прекратен изтекъл преди  повече от 4 години договор за строителство,  точещи се съдебни дела, заключение на експерти от МО, че е необходима независима  конструктивна експертиза от лицензирана фирма.....

През септември 2014 г Инспекторатът на МО по сигнал на гражданин прави проверка  за изясняване на твърденията в сигнала, че за ремонта на ВПД „Витоша“ са изразходвани 7-8 млн лв, но до момента не са извършени никакви ремонтни дейности, с цел обезценяване на сградния фонд и продажбата му на ниска стойност. В резултат на проверката Инспекторатът на МО потвърждава, че изнесеното в сигнала в голяма степен отговаря на истината и предлага на Министъра на отбраната,  под ръководството на Постоянния секретар на отбраната Добромир Тотев да бъде сформирана работна  група с представители от съответните дирекции на МО, която до 10.11.2014г да изготви и представи на Министъра на отбраната за утвърждаване реда за прекратяване на договорите с фирмите „Икар Консулт“ АД и „СП Консулт ЕООД и да изготви визия за бъдещето реализиране на обект ВПД „Витоша“. Министърът на отбраната по това време Велизар Шаламанов утвърждава  предложенията. Към средата на ноември,  2014г. след като по случая започва  контролна проверка на Инспектората,  работната група се събира и предлага на Министъра на отбраната Николай Ненчев правен анализ на договорите и възможни варианти за прекратяване на договорите с двете фирми, но не препоръчва вариант за прекратяване на договорите, с което всъщност връзва ръцете на министъра да вземе решение по този въпрос. По отношение визията за реализиране на ВПД „Витоша“ работната група очертава четири  възможни варианта за реализиране на обекта: 1. Завършване на обекта, чрез процедури по ЗОП, 2. Представяне на концесия, съгласно Закона за концесиите 3. Да бъде сключен договор за публично-частно партньорство, със съответните ползи за МО. 4 Продажба. Работната група обаче отново не препоръчва на Министъра на отбраната оптимален вариант за реализиране на обекта. Заключението което прави е, че „членовете на работната група не биха могли да направят задълбочен финансово -икономически анализ с посочване на потенциалните възможности и евентуалните рискове при осъществяване на всеки един от възможните варианти за реализиране на ВПД „Витоша“. Подобен анализ би могъл да бъде възложен на външен изпълнител при спазване на Закона за обществените поръчки.“ И това заключение се прави, при положение, че в МО работят повече от 800 цивилни и военни експерти, а МО по това време разполага с дирекции „Правно-нормативна дейност“, „Инфраструктура на отбраната“, „Ивестиции в отбраната“, „Финанси“..... За пореден път висшите бюрократи в МО си измиват ръцете без да поемат отговорност, изпращайки проблема в девета глуха....

В резултат от извършената контролна проверка по случая,  към началото на декември 2014г Инспекторатът на МО предлага на Министъра на отбраната  работната група в срок от 15 работни дни от утвърждаване на доклада,  в резултат на технико-икономически анализ да представи на Министъра доклад с подробна обосновка на положителните и отрицателни страни на всеки от посочените варианти за прекратяване на договорите за строителство и строителен надзор и за последващо реализиране на обект ВПД „Витоша“, както и да препоръча вариант с цел вземане на управленско решение. Другото предложение е докладът от проверката на Инспектората на МО за ремонта на ВПД „Витоша“ да бъде изпратен на Военна прокуратора.  Министър Ненчев утвърждава и двете предложения.

Към средата на май 2016г  гражданско сдружение „Българска зора“  на основание Закона за достъп до обществена информация изпрати искане  да му бъде предоставена информация относно взетите мерки от ръководството на МО за решаване на казуса с военно - почивен дом „Витоша”, потърсена ли е отговорност на длъжностни лица за допуснатите разхищения и безстопанственост, какво е състоянието на военно - почивния дом към момента и какви са намеренията на ръководството на МО относно неговото бъдеще.

От отговора който беше получен към средата на юни става ясно, че нищо от утвърдените от министър Ненчев предложения на Инспектората относно  ВПД „Витоша“ не е изпълнено, с изключение на изпращането на доклада от проверката до Военна прокуратора.  Договорите с фирмата строител и фирмата за строителен надзор все още не са прекратени и обекта е замразен от октомври 2010г.   В подписания от заместник министър Исмаилов отговор до „Българска зора“ се казва, че намеренията за реализация на имота, са свързани с решаването на въпроса със сключените два договора за СМР и надзор между ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” и фирмите изпълнители. Нищо ново под слънцето, кой и кога има намерение да реши този въпрос не е ясно. За изминалите  шест години министерството на отбраната е хвърлило на вятъра близо 9 млн. лева на българския данъкоплатец, домът продължава да се обезценява и руши, решение на проблема не се вижда и виновни няма.... В никакъв случай не поставям всички служители на МО под общ знаменател. Както в други министерства, така и в МО голям брой от служителите си вършат съвестно работата и с чувство на отговорност. Но случаят с ВПД „Витоша“ е  емблематичен за начина по който държавната администрация не желае или е некадърна да се справи с даден проблем. Този случай е показателен и за начина по който някои висши бюрократи са в състояние да забатачат даден проблем  пишейки докладни записки, с които си измиват ръцете и не поемат никаква отговорност. Остава да видим дали ръководството на Министерството на отбраната и Прокуратурата този път ще успеят да мотивират съответните чиновници, успешно премятащи трима министри на отбраната ( без да броим двама от служебните правителства, поради краткия им мандат № ) да си свършат работата.

Петър Петров
Председател на гражданско сдружение „Българска зора“
/ Авторът е генерал от резерва, бивш Главен инспектор на българската армия/


Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 1| 4368 |17.08.2016 Самоотводи валят в БСП. И Стоилов се отказа от кандидат-президентската битка . 1| 5936 |17.08.2016 Проф. Танев за Фрог: 2 млн. лв. да се дават не за реклама, а за млади учени . 1| 13565 |17.08.2016 Само във Фрог: Ще строи ли Турция АЕЦ „Белене” и защо Борисов се бои от Ердоган? . 0| 4191 |16.08.2016 Данъчните по морето погват туристите още от самолета

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads