Реклама / Ads
6| 5934 |27.10.2015 АКТУАЛНО

Адвокат Джонова разобличи виновните за трагедията в зала "Армеец"

.
Арена "Армеец"
И аз като много други граждани съм възмутена от допуснатото от страна на ОИК-София унизително положение в зала "Армеец". Възниква въпросът за отговорността. Затова, като юрист с 25-годишна практика, се поразрових в документацията и установих следните факти, в които сами можете да се убедите, като се запознаете с документите.Това пише адвокат М. Димитрова Джонова.
В публично достъпният архив на ЦИК е публикуван Протокол на ЦИК № 228 от 28 август т.г. - ето линк към протокола file:///C:/Users/IMP/Downloads/%E2%84%96%20228-28082015-%D0%9A%D0%91-bez%20ld.pdf - от който стават ясни истинските виновници за случилото се сега безобразие - 8 члена на ЦИК от ДПС, ГЕРБ, РБ, Атака и НДСВ. Те са гласували "против" и така са осуетили вземането на решение от ЦИК, която е колективен орган и не взема еднолични решения. В протокола, гласуването по т. 7 от дневния ред - искания от Столична община и др. за увеличаване на числеността на състава на общинските избирателни комисии в градовете с районно деление - показва поименно и по партии виновниците за днешния хаос.

Против предложението за увеличаване на състава на ОИК в градовете с районно деление, така че да могат да обработят по-бързо протоколите то СИК, гласуват:

Мария Мусорлиева - Атака

Севинч Солакова - ДПС

Владимир Пенев - Атака

Георги Баханов - ГЕРБ

Ерхан Чаушев- ДПС

Иванка Грозева - НДСВ

Йорданка Ганчева- ГЕРБ

Ивайло Ивков - Реформаторски блок

"ЗА" предложението остават в малцинство:

Ивилина Алексиева - председател, излъчена от от БСП

Камелия Нейкова - БСП

Росица Матева - БСП

Румяна Сидерова - БСП

Цветозар Томов - ГЕРБ

Емануил Христов - ГЕРБ

За ваше улеснение копирам и извадка от протокола на ЦИК в тази му част, от която можете да видите дискусията, кой какви позиции е изразил и как след като блокират решението, двама от гласувалите "против" дори обясняват убедено своя отрицателен вот,адвокат М.Димитрова-Джонова

ПРОТОКОЛ № 228 от 28.08.2015 г.

Продължаваме със следващата точка: Увеличаване съставите на ОИК в градовете с районно деление

По ред на докладите следва госпожа Сидерова. РУМЯНА СИДЕРОВА: Колеги, когато обсъждахме писмото на господин Христов до Столична община…(Реплики.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Моля ви за тишина! Има докладчик.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Аз много моля да ме чуете, защото въпросът е много важен и от това, което ще решим, зависи какво ще действаме нататък. Отново поставям въпроса, който повдигнах по време на обсъждането на писмото – отговор на господин Емануил Христов, на питането на зам.-кмета на Столична община и на главния й секретар във връзка със състава на общинската комисия в столичния град. 54 Отново преповтарям своето предложение и намирам затова опора в § 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и във факта, че тази препраща норма не ни е казала кои са съответните норми на изборния кодекс, с което ни е дала свобода. Ние вече я приложихме в Решение № 1534 да изберем кои са конкретните норми и да предприемем съответните действия. Поради което Ви предлагам да увеличим броя на членовете в общинските избирателни комисии в градовете с районно деление и Столична община, където има голям брой секции. Това реално са три общини Република България. Всичко останали общини, тоест 254 общини са с под сто секции, някои от тях с по 3, с по 15, с по 20 секции. От останалите общини има между 150 и 200 секции, докато община Варна има 385 секции, община Пловдив има 460 секции, а Столична община в общинските избори има 1500 секции. Неравностойна е работата, комисиите вършат един и същи характер правна работа, но желанието за кандидатиране и за участие в изборите в община с малък брой секции, с недотам добре икономическо развитие е различно от желанието за кандидатиране и за участие в изборите за общински съветници и за кметове в тези големи общини, които са и с добър икономически статус, ако можем така да се изразим. Много е сложна и обемна работата на общинските избирателни комисии в тези градове, още повече там има още един вид избор – изборът за кметове на райони, и ще бъдат преброявани от секционните комисии и съставени протоколи и за този избор, а след това ще бъдат въвеждани данните и разбира се съставяне на протоколи и вземане на решения от общинските избирателни комисии и в тези видове избори – за обявяване на избрани кметове или за втори тур за произвеждане на кметове. Затова ви предлагам да увеличим броя на членовете на тези комисии. Това че са произведени консултациите няма да попречи на увеличаването на броя. Сега ви предлагам да го гласуваме като 55 постановка. Ако приемем постановката, ние ще направим необходимите изчисления по формулата, изработена от нашия колега, на базата на съотношението на политическите сили в Народното събрание и ще си допълним нашето Решение № 1524 в т. 14 – не си спомням дали е 14.1., дали започнахме от най-голямата или от най-малките общини.

ЕМАНУИЛ ХРИСТОВ: От най-малките.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Значи, в т. 14.4. Това е моето предложение. Първо да преценим дали ще го направим, после – с колко ще трябва да увеличим броя на общинските избирателни комисии, ако приемем решение, че ще го сторим – 1500 секции, 460 секции, 385 секции, това е доста голям натиск, напрежение при приемане и се изисква много време за въвеждане на протоколите. Няма физическа възможност хората да се разпределят, за да могат да приемат протоколи и вземат решения по някои нередовности в протоколите.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Уважаеми колеги, много подробно и изчерпателно беше изложена тази теза. Ще моля тези, които застъпват другата теза, ако има такива, да я застъпят компактно и всички останали, които стъпват на двете тези, само ако имат да допълват нещо. Иначе всички сме слушали внимателно. Заповядайте, госпожо Ганчева. ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, аз съм съгласна принципно с всичко, което изложи колегата Сидерова, но ви предлагам да разгледаме конкретен проект на решение, защото аз като юрист не мога да намеря правна аргументация да увеличим само на тези градове с районно деление. Знам, имам представа каква е работата в общинска избирателна комисия в град с районно деление, но аз лично, за себе си, не мога да с е убедя като юрист дали няма да направим нещо незаконно, ако Централната избирателна комисия приеме да увеличи само на градовете с районно деление.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Грозева.

ИВАНКА ГРОЗЕВА: Уважаеми колеги, напълно подкрепям казаното от госпожа Ганчева и считам, че твърде закъсняхме с вземането на решение по този въпрос. Вчера, както знаете, определихме възнагражденията на общинските избирателни комисии в състава, в който те са определени в наше Решение № 1524. Наложи се от това, което в предходни заседания бяхме приели като размери да бъдат намалени във връзка с приетата план-сметка. Не виждам, ако решим да вземем решение за увеличаване, как ще намалим възнаграждението на останалите членове от комисията, за да можем да се вместим в бюджета.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Към мен възниква и един въпрос към секретаря –имаме ли резерви в този ред, защото никога той не се е изпълвал до стотинка? Имаме ли резерви в средствата за възнагражденията на общинските избирателни комисии. Касае се за три комисии и за число от 10 до 20 души, говорим грубо, на кило. Ако има резерв, какъв е той, за да може да разсъждаваме и на тази основа?

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Солакова.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз не съм адресат на този въпрос, но това, което аз мога да кажа с оглед на изготвените предложения за план-сметка, в частта, така както беше зададен въпросът за възнаграждение на ОИК, няма резерв, доколкото при първото подаване на предложението на Централната избирателна комисия разчетите бяха за един зам.-председател на общинска избирателна комисия. Впоследствие ЦИК реши за някои комисии – над 150, ако не ме лъже…

РУМЯНА СИДЕРОВА: Сто петдесет и девет на брой.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: …над 150 да има двама зам.- председатели. Това е първото увеличение. В тази връзка с оглед 57 проекта на постановление дори бяха намалени предварително подготвените размери на възнагражденията.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Ние имаме ли изчисление колко ще бъдат, защото те са девет – тези, на които определихме да имат втори зам.-председател. Това са комисиите с над 150 секции – 9 на брой, включая тези трите. СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Не знам дали е за микрофон – нямаме при предвидени 6 млн. 100 хил.лв. в план-сметката за общинските избирателни комисии, ние и към момента сме над този таван. ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Заповядайте, госпожо Ганчева.

ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, предвид това, че колегата Солакова изложи тази информация, аз лично мисля, че при съгласуването на план-сметката ние не сме предвидили това предложение, въобще то не е било предмет на обсъждане, което може би предполага да няма резерв.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Предложението е отпреди съгласуване на план-сметката и е било предмет на обсъждане. Писмото на Емануил Христов е отпреди съгласуването на план- сметка а и тогава беше поставен въпросът. Не ми е упрекът и нямам упрек към Министерския съвет. Съвсем различно попитах. Нямам упрек към Министерския съвет. Никога досега не е е изчислявала до стотинка, винаги сме разполагали с резерв. Затова попитах имаме ли и го сега този резерв.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Аз бих предложила да не се обвързва с план-сметката.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Колеги, имахме поставен въпрос, отговори се на въпроса, разбрахте отговора. Заповядайте, господин Баханов.

ГЕОРГИ БАХАНОВ: Уважаеми колеги, по повод направеното предложение от госпожа Сидерова, считам и подкрепям изразеното становище от госпожа Ганчева, тъй като не виждам 58 правна аргументация, на която да се базира това наше решение за евентуално увеличение на общинските избирателни комисии в градовете с районно деление и Столична община. Това, на първо място. На второ място, считам, че изразеното становище и от Ваня Грозева, че е твърде късно, тъй като имайте предвид, че утре – 29 август 2015 г., са консултациите по нашата хронограма. Уточнявам датите, че утре е 29 август – последният ден за консултации, и не виждам как ще предадат всички партии да представят допълнителни, независимо колко, членове с необходимия брой съпътстващи тези предложения. На трето място, наистина приемам аргумента на госпожа Сидерова, че това са най-натоварените общинските избирателни комисии, но считам, че и в закона все пак е направена някаква диференциация, тъй като до 150 са 11 члена, в градовете с районно деление – 17 членове, в София – 19, така че считам, че законодателят е предвидил по-големият обем на работа, свързана с повечето на брой секции в тези градове с районно деление и Столична община. Това е моето мнение, пак казвам, нямаме най-вече правно основание да правим това нещо.

РУМЯНА СИДЕРОВА: Правното ни основание, пак казвам, е § 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с § 5, т. 1 от Изборния кодекс. И ако е съобразяване, че една община с 5 секции или 150 секции ще има 11 члена, а една община с 1500 ще има 19 – само с 8 повече, да обслужват 1480 секции вповече, аз лично считам, че не е съобразено. Затова си правя предложението. Няма съобразяване в закона, за съжаление.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Допълнителни аргументи на вече изложените становища – допълнителни, а не повторения на дадените, има ли? Няма. Който е съгласен с направеното предложение от госпожа Сидерова, подробно изложено пред нас, моля да гласува. 59 Гласували 14 членове на ЦИК: за – 6 (Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Цветозар Томов, Емануил Христов, Росица Матева, Румяна Сидерова); против – 8 (Мария Мусорлиева, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков).

Няма решение.

Отрицателни вотове.

СЕВИНЧ СОЛАКОВА: Колеги, гласувах „против”, защото, първо, не съм съгласна, че законодателят не е преценил разликата в броя на секциите, защото точно такова разграничение е направил при определяне на числения състав на общинските избирателни комисии. Ако прилагаме § 2 във връзка с § 5 ние нямаме свободата – застъпвам обратната теза на изложената, нямаме свободата съответните разпоредби да ги приложим само по отношение на някои комисии. Ако прилагаме връзка с § 5 при едновременно произвеждане на местните избори и националният референдум, следва този подход да бъде еднакъв за всички комисии.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯ МУСОРЛИЕВА: Още един отрицателен вот – моя. Освен изказаното от госпожа Солакова това, което в чисто човешки план искам да споделя като отрицателен вот, като убеждение, че повече хора не вършат повече работа. Аз не съм убедена в това, зависи от хората. Това, първо. Второ, считам, че е дискриминация по отношение на останалите. Това е моето мнение, благодаря.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 8| 8452 |06.08.2015 Само във Фрог: Светила в правото са в шок от предложението на Семов за Генерален адвокат в Люксембург . 8| 8089 |05.06.2015 greshka12 . 11| 7333 |16.04.2015 Нотариус за Фрог: Законът за адвокатите ощетява счетоводителите . 17| 13299 |07.04.2015 Фрог научи: Адвокати взели от КТБ 700 000 лв. за 5 месеца по документи

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads