Реклама / Ads
8| 6060 |23.10.2014 АКТУАЛНО

Директорите на КТБ : Капиталът на банката все още е положителен

.
КТБ
Отстранените изпълнителни директори на КТБ АД пуснаха отворено писмо до медиите, след като БНБ излезе с нова информация за случващото се в банката.Те атакуват одиторския доклад, като казват, че вместо доклад са видяли безотговорен пасквил
 
„След като БНБ държа в кома КТБ АД в продължение на четири месеца, вчера представи на българската общественост безотговорен пасквил, а не професионален одиторски анализ. БНБ демонстрира или потресаващо незнание на закона, или неприкрита форма за манипулиране на общественото мнение. Вместо най-после да обяви доклад на квесторите за действителното състояние на КТБ АД съгласно чл. 121 от ЗКИ, отново „пусна по пързалката” обществото. Бяха оповестени неформални, неангажиращи и без правна стойност становища на консултанти – одиторски фирми, които не са предвидени от закона при регламентацията на режима на специалния надзор, под който се намира КТБ АД”, пишат директорите.

Те анализират случващото в 10 точки.

„Длъжни сме да обърнем вниманието на българската общественост към няколко важни факта:

1. Какви са ангажиментите, поети от трите одиторски фирми според документите, подписани между тях и квесторите, назначени от БНБ:
„По своята същност Услугите са консултантски. Услугите няма да представляват одит или преглед или друг ангажимент, извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти или Международните стандарти за ангажименти за извършване на преглед. Съответно ние няма да изразим мнение или каквато и да е друга форма на сигурност по счетоводни въпроси, финансови отчети или друга финансова информация или вътрешни контроли, като част от Услугите.” (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)

2. Изводите в докладите не могат да се ползват директно от БНБ, тъй като съгласно сключените консултантски договори одиторските фирми са подписали условие, че не поемат никаква отговорност за докладите и заключенията в тях пред Централната банка. БНБ няма право да се позовава на тях, тъй като фирмите изрично са договорили, че докладите им не са публични и не следва да се ползват от други лица извън банката;
БНБ няма право да основава каквато и да било своя позиция върху одиторските доклади. Освен че те нямат характер на одит, фирмите са направили уговорка в сключените от тях договори, че към докладите им не трябва да се правят никакви препратки изцяло или частично. Това означава, че оценките им не са предназначени да обосновават каквото и да било решение, още по-малко такова на БНБ за квалифициране на досегашната дейност на КТБ АД или за сезиране на прокуратурата. В договорите изрично е записано, че докладът не е предназначен да послужи като доказателство или друго експертно заключение в съдебни или други производства! С други думи - не е достатъчно експертен, за да издържи в съда, въпреки че БНБ заявява как е предала докладите в СГП:
„Нашият доклад ще бъде предоставен конфиденциално в полза на Банката и не следва да се копира или разпространява, изцяло или частично, извън Банката без нашето предварително писмено съгласие, което може да бъде предмет на определени условия. В пълната степен, позволена от закона, ние не поемаме отговорност за този доклад или за заключенията, които сме формирали, пред което и да било друго лице, освен пред Банката.
Ние позволяваме цялостно оповестяване на този доклад единствено от Вас пред Българска Народна Банка без да поемаме или приемаме каквато и да било отговорност пред тях от наша страна. Към нашия доклад не трябва да се правят препратки, изцяло или частично, в който и да било друг документ, нито той може да се предоставя или копира до която и да било друга страна, при никакви обстоятелства без изрично разрешение от нас.
Писмените записки, презентации, анализи, графици или други материали, които ние сме изготвили в наша помощ за предоставяне на Услугите, ще Ви бъдат предоставени на база „както е" за Ваше завършване или персонализиране. Вие ще сте отговорни за завършването, персонализирането, внедряването, използването и ефективността на тези елементи и ние нямаме задължение във връзка с това“. (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)

3. Докладите на одиторските фирми не са предназначени да служат за обосновка на решенията на БНБ и в тази връзка не могат да се ползват като доказателство в съдебни производства. Това означава, че всяко решение на БНБ, основано на оценката на одиторите, ще бъде необосновано и при обжалване пред съда ще бъде лишено от мотиви.
Услугите не включват процедури, свързани с откриването на измами или други незаконни действия, идентифицирането, адресирането или корекции на грешки или слабости във Вашите информационни системи или друг софтуер в резултат от грешни или неточни осчетоводявания, както и съхраняването, интерпретацията, обработката и представянето на информация. Ние не поемаме отговорност за проблеми или слабости, възникващи или свързани, с която и да е от Вашите информационни системи. Услугите не представляват тестване на надлежното спазване на законни или други нормативни актове, в която и да е юрисдикция. (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)

4. Не следва да се забравя, че при обжалване пред съда ще бъде проверявано и дали квесторите имат изискуемия от закона 5-годишен стаж на ръководни длъжности в банка и при липса на такъв всички техни действия могат да се окажат нищожни със следващите от това негативни последици не само за БНБ, но и за държавата като цяло:
„Само и единствено Ръководството (Квесторите) носи отговорност за обхвата и достатъчността на услугите.
Ръководството (Квесторите) и само то носи отговорност относно решения или действия, произтичащи по време на и от извършването на Услугите, включително решения относно правилното прилагане на МС, ФО (или съответните счетоводни стандарти), както и прилагането на съответните законови изисквания относно представянето и избирането на счетоводна политика, прилагани след датата на назначаването им като такива.
Ръководството (Квесторите) е отговорно за съгласуването на избраната счетоводна политика и съответните оповестявания във финансовите отчети с независимия одитор.
Квесторите и само те носят отговорност за установяването и поддържането на необходимия вътрешен контрол върху изготвянето на счетоводните отчети, от датата на назначаването им като такива. Услугите не заменят отговорността на Ръководството относно установяването на ефективността на системата. В допълнение, ние не се задължаваме да насочваме Ръководството към предмети, свързани с ефективността на вътрешната система за контрол.
Квесторите носят отговорност за предаването на наличните в Банката документи и информация, свързани с обхвата на Услугите. Получената от Квесторите информация за валидността на учредените обезпечения по кредити ще бъде използвана от нас при извършването на услугите без да удостоверяваме точността, надеждността и пълнотата на получената информация или да извършваме какъвто и да било правен анализ във връзка с предоставената информация.
Естеството на нашата работа със сигурност ще зависи както от количеството и качеството на предоставената ни информация, така и от изискваните срокове.” (Писмо за поемане на ангажимент, 13.10.2014г.)

5. В прессъобщението си БНБ препраща към „Информация за основните балансови позиции на КТБ АД”, която няма подписи – явно освен одиторите и квесторите нямат желание да поемат отговорност и да се обвържат с направените изводи за оценката на активите на КТБ АД. Вече на всички е ясна ролята на отделните институции в опита за фалит на КТБ АД. Водената от БНБ политика на принудително влошаване на състоянието на банката има за цел пълната й декапитализация и отнемането на нейния лиценз.
За илюстриране на интензивността и посоката на този процес ще цитираме някои данни с източник КТБ АД:
Към 31.05.2014 г. – редовен дълг по кредити – 99%, 12,51% коефициент на капиталова адекватност; 14,997 млн. лв. печалба;
Към 30.06.2014 г. (след само десет дена под ръководството на БНБ) - редовен дълг по кредити – 98%, 10,54% коефициент на капиталова адекватност; 65,283 млн. лв. загуба;
Към 30.09.2014 г. – редовен дълг по кредити – 88 %, 4,50% коефициент на капиталова адекватност; 375,343 млн. лв. загуба. Т. е. капиталът все още е положителен.
Ясно се вижда, че банката все още е в добро състояние и че не може да бъде срината в кратки срокове, въпреки всички усилия на БНБ и квесторите да я ликвидират поръчково. Ето защо БНБ приложи допълнителна обезценка на кредитите при прилагане на нова методика, приета през м. август 2014 г. Само така загубата може да нарасне със сума, която е достатъчна за постигане на крайната цел – отнемане на лиценза и ликвидиране на КТБ АД.

6. Относно направената оценка, тя не отразява състоянието на КТБ АД от собствената й дейност, тъй като активите към 30.06.2014г. се оценяват на база настъпили събития и обстоятелства в промеждутъка от тази дата до 30.09.2014г., т.е. преценяват се като негативни за банката събития, предизвикани от специалния надзор на БНБ;

7. Оценката е субективна, тъй като за оценяване на активи към 30.06.2014г. се ползва методика от месец август, която се прилага със стара дата, като тази методика е изработена от квесторите, т.е. изпълнителят сам създава правилата на работата си, в случая - според поставената от БНБ задача;

8. На база на неофициалните оценки БНБ си позволява да отправя клевети за извършени документни престъпления, твърдейки, че финансови и надзорни отчети пред управление „Банков надзор“ на БНБ са били недостоверни и подвеждащи. Това поведение е безотговорно и несъвместимо с висотата, която трябва да заема институцията, тъй като не може да се твърди нещо, което не е доказано, не може през призмата на нова ситуация и нови приети от квесторите правила да се оценяват документи, изготвени при други обстоятелства и при действие на издадени от БНБ актове, които не е констатирано да са нарушени;

9. Фрапантната цифра от над 4,222 млр. лв. обезценка на активите, произтичаща основно от оценка на вземания по кредитни сделки, от които нито една не е сключена по време на управление на квесторите, означава, че загубата е трупана с месеци, ако не и с години и не може да не е усетена дори от неспециалисти. През цялото време обаче дейността на КТБ АД е одитирана от авторитетна, международно призната външна одиторска фирма и отчетите са представяни в БНБ, която освен това периодично е извършвала и надзорни инспекции, като нарушения не само не са констатирани, а и КТБ АД няколко дни преди специалния надзор е определена от самата БНБ като стабилна банка и в това качество й е разрешено да придобие акциите на ТБ Креди Агрикол. Това означава, че ако КТБ АД изобщо има вина за състоянието си, то многократно по-голяма отговорност следва да носи висшето ръководство на БНБ, която по закон е длъжна да следи за стабилността на банките;

10. С оповестяване на оценки, които нямат одиторска стойност, БНБ за пореден път показва, че е готова да ползва всякакви средства, за да се докаже несъстоятелното твърдение на Управителя на БНБ от началото на кризата за лоши кредити над 3,5 млрд. лв.
Отново обръщаме внимание на факта, че отнемането на лиценза на банката на база на данни, които са резултат от управлението на КТБ АД от Централната банка, противоречи на закона. Въпреки това г-н Искров се кани с помощта на Управителния съвет на БНБ да направи точно това и да ликвидира КТБ АД - въпреки готовността на основните акционери и външни инвеститори да възстановят нормалната дейност на банката, каквато възможност не им се дава вече трети месец.
Готова ли е Централната банка за последствията от това си решение върху цялата банкова система? Готово ли е настоящото правителство за последствията от това решение върху публичните финанси не само към днешна дата, но и за години напред? Готови ли са политическите сили, които искат да управляват България, за последствията върху икономиката, бюджета и инвестиционния климат?”, пишат още ръководителите в банката.
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 15| 10111 |22.10.2014 Икономистът К. Ангарски: Парите от КТБ не са изчезнали . 26| 8217 |22.10.2014 Скандалнo: Квестори източват КТБ 30 часа в денонощието . 6| 6749 |21.10.2014 Цв. Василев:Фарсът, който разиграва БНБ е нелеп и абсурден . 12| 6508 |21.10.2014 Омбудсманът пред Фрог: Някой цели активите на КТБ да се разпродадат на безценица

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads