Реклама / Ads
9| 12799 |17.07.2018 АКТУАЛНО

КПКОНПИ: Шефката на Банков надзор е изтеглила хиляди от КТБ преди фалита

.
Нели Кордовска
Подуправителят на БНБ и ръководител на управление ”Банков надзор” Нели Кордовска е изтеглила десетки хиляди евро от КТБ ”в последната минута” - един ден, преди да я постави под специален надзор, използвайки служебно получената информация за състоянието на банката.

Това е установила Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и то четири години след фалита. Същата нова още тогава БНБ призна.

 

Решението на КПКОНПИ е от 31.05.2018 г., по сигнал, и за него днес писа в. "Сега". Взето е от Антон Славчев, зам.-председател на КОНПИ, и членовете ѝ Антоанета Георгиева - Цонкова и Пламен Йоцов. Със същото решение тримата решават, че няма конфликт на интереси при братът на Кордовска - Румен Стамов, който е директор "Частно банкиране" в друга банка под надзора на БНБ.

 

"Наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси", пишат от комисията и допълват, че няма данни Кордовска да е упражнявала правомощията си в интерес на брат си. От решението не става ясно да са търсени доказателства в тази посока. Няма данни прокуратурата, която има право, да е оспорила пред съда тази част от решението, отбелязва в. "Сега".

 

Операцията

 

Нели Кордовска тегли 64 195 евро от каса на КТБ на 19 юни 2014 г., след работно време - в 17:09 ч. (работата с клиенти приключва в 16:30 ч.). На 20 юни 2014 г. КТБ е поставена под специален надзор.

 

Информацията за банковата операция излиза на бял свят на 3 февруари 2015 година. Съобщава я журналистът Мирослав Иванов в блога си. OFFNews изпраща запитване до БНБ, на което от централната банка отговарят ехидно. Но няма как - отговорът им до Народното събрание е по същество и гласи, че да, Нели Кордовска е изтеглила парите си в последния момент от КТБ. И така потвърждението идва на 13 март 2015 г. Съобщава го председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова.

 

През септември Кордовска подава молба за напускане и от 1 октомври 2015 г. вече не е част от ръководството на БНБ. Тя не напуска системата. Става зам.-председател на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Тази длъжност заема и в момента. Фондът се управлява от петчленен Управителен съвет с 4-годишен мандат, чийто председател се определя от Министерския съвет, заместникът му - от УС на БНБ, един от членовете - от Асоциацията на банките в България, а останалите двама -съвместно от председателя и зам.-председателя на УС на Фонда.

 

Решението на КПКОНПИ от 31 май 2018 г. гласи, че комисията установява конфликт на интереси по отношение на Нели Кордовска - лице, заемащо публична длъжност, за това, че като подуправител на БНБ е използвала информация в свой частен интерес, получена при изпълнение на правомощията и задълженията ѝ по служба.

 

Решението може да бъде обжалвано.

 

Ако бъде потвърдено в сегашния си вид, Кордовска ще бъде глобена. По действалия тогава закон глобата е 5 000 до 7 000 лева.

 

Решението

 

От решението на КПКОНПИ става ясно, че Кордовска е била привикана от Комисията за конфликт на интереси (КПУКИ) на 19 март 2015 г. Пред нея Кордовска заявила, че не е действала в условия на конфликт на интереси. Адвокатът ѝ потвърдил, че шефката в БНБ е изтеглила депозита си на 19 юни 2014 г. Това се е случило в извънработно време в периода, в който пред КТБ се виеха огромни опашки от клиенти, които искаха да направят същото.

 

От събраните в хода на административното производство доказателства Комисията установява следното от фактическа страна:

 

Кордовска е подала декларации, в които не е декларирала наличието на частен интерес към дейността на свързани с нея лица.

 

Със заповед от 17 юни 2014 г. тогавашният подуправител Цветан Гунев оправомощава Нели Кордовска да упражнява правомощията му, включително да издава индивидуални административни актове и наказателни постановления по Закона за кредитните институции.

 

На следващия ден Кордовска назначава надзорна инспекция и р разпорежда длъжностните лица в банката да окажат необходимото пълно и своевременно съдействие във връзка с изискваните сведения и документация по изпълнението на възложената задача, включително осигуряване на пасивен достъп до счетоводната и информационна система на банката.

 

На 19-и Управителният съвет взема решение, с което определя Кордовска да замества Гунев и да изпълнява правомощията му при негово отсъствие.

 

На 20-и Кордовска, заедно с И.И. внасят в УС на БНБ докладна записка, с която уведомяват, че от 12 юни е налице засилено теглене на средства от сметки на клиенти на КТБ в брой и чрез нареждания за превод по банков път. В същото време изпълнителните директори на банката вече са уведомили БНБ, че нямат достатъчно налични средства. С писмо от същия ден те уведомяват БНБ, че от 11:45 ч. в София са преустановени разплащанията и всички други банкови операции.

 

От писмото става ясно още, че "поради засиленото теглене на средства от клиенти на банката в периода 12 юни – 19 юни 2014 г. включително, ликвидните активи на банката към 20.06.2014 г. не са достатъчни, за да може банката да изпълнява задълженията си в деня на тяхната изискуемост, поради което е налице опасност от неплатежоспособност, което дава основание **** да бъде поставена под специален надзор.

 

Акционерите на ******, притежаващи повече от 10% от акциите с право на глас на банката – „**********“ ЕООД, ЕИК ********, притежаващ 50.66% от капитала на банката и ************, притежаващ 30.35% от капитала на банката, не оказват необходимата капиталова и ликвидна подкрепа на банката, достатъчни за изпълнение на задълженията ѝ, с което те са навредили на нейната надеждност и сигурност.

 

Поради засиленото теглене на средства и липсата на достатъчно ликвидни активи към 20.06.2014 г. е налице опасност от неплатежоспособност за **********, поради което ... с цел да бъде намален ликвидният натиск от

клиентите на банката, и за да бъде оздравена, ********** трябва да бъде поставена под специален надзор, като бъде спряно изпълнението на задълженията ѝ, бъде ограничена дейността на банката, бъдат отстранени от длъжност членовете на управителния и надзорния съвет и лишени временно от право на глас акционерите, притежаващи пряко или косвено повече от 10 на сто от акциите с право на глас".

 

Същия ден БНБ поставя банката под специален надзор и управлението ѝ поемат квестори. Членовете на УС и НС са отстранени. Акционерите с над 10% са лишени от право на глас за периода на специалния надзор. Спряно е изпълнението на нейните задължения. Отиват си и лихвите за "специални" клиенти. БНБ намалява лихвените проценти по депозитите до средния им пазарен размер за банковата система.

 

На 6 ноември 2014 г., въз основа на докладна записка от И.И. и Нели Кордовска, Управителният съвет на БНБ отнема лиценза за извършване на банкова дейност на КТБ.

 

С писмо 2045/22.04.2015 г. временните синдици на КТБ уведомяват, че Кордовска е заявила и изтеглила сумата от 64 195 евро в 17:09:07 часа на 19.06.2014 г.

 

Съгласно Тарифа за лихвите, таксите и комисионните при операции с клиентите, валидна към 19.06.2014 г., двудневна заявка за теглене в брой от депозитни и спестовни сметки в чуждестранна валута, се изисква за суми над 100 000 валутни единици. Работното време за допускане на клиенти в банковия салон на централно управление на

19.06.2014 г. е било от 9:00 до 16:30, като се е работило до приключване на обслужването на находящите се в него клиенти. Последната касова операция с клиенти е извършена в 17 часа 40 минути и 13 секунди.

 

Изводи

 

След като изяснява фактическата обстановка, Комисията заключава, че въз основа на събраните по реда на чл. 26 от ЗПУКИ (отм.) доказателства и с оглед правомощията на Кордовска съгласно длъжностната ѝ характеристика и допълнително възложените ѝ такива по ръководство, контролиране и координиране на банковия надзор, се налага изводът, че към 19.06.2014 г. Кордовска е разполагала с пълна и точна информация за състоянието на КТБ.

 

В подкрепа на изложеното е фактът, че от 18.06.2014 г. в КТБ е действала надзорна инспекция от служители на ръководеното от нея управление "Банков надзор" на БНБ. Надзорната инспекция е назначена лично от Нели Кордовска. Тя е разполагала с достъп до счетоводната и информационната система на КТБ, включително и до всички изходящи парични потоци от КТБ в посочения период.

 

Следователно в края на деня на 19.06.2014 г., когато е извършено тегленето, Нели Кордовска е била наясно, че КТБ е в опасност от неплатежоспособност и поставяне под специален надзор, което ще доведе до спиране на изпълнението на всички задължения на банката, в т.ч. към нейните вложители, какъвто е била и тя.

 

В качеството си на лице, заемащо публична длъжност, Кордовска е разполагала с информация, че на 20.06.2014 г. Управителният съвет на БНБ ще разгледа проект на решение за поставяне на КТБ под специален надзор. Тези данни съставляват информация, с която Кордовска е разполагала във връзка със служебните си задължения. Същата информация е била на разположение на ограничен кръг лица.

 

Предвид размера на изтеглената сума и факта, че тегленето е извършено ден преди КТБ да бъде поставена под специален надзор по предложение на Кордовска, Комисията установява причинноследствената връзка между служебно придобитата информация от Нели Кордовска и изтеглянето на въпросната сума. Кордовска е разполагала с необходимия достъп до информация за състоянието на КТБ в периода 12-19.06.2014 г. и по-специално за наличието на ликвидна криза в банката, застрашаваща я от неплатежоспособност и че предстои статутът на КТБ да бъде разгледан на заседание на Управителния съвет на БНБ. Тази информация представлява служебна тайна и не е била достъпна за останалите вложители в КТБ, включително и за тези, които са изтеглили депозитите си в разглеждания период. Използването на тази информация при изтеглянето на личната влогова сметка на Кордовска е в неин частен интерес и създава за нея предимство в сравнение с останалите вложители.

 

Предвид изложеното Комисията приема, че Нели Кордовска, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, се е възползвала от служебното си положение, като е използвала информация, станала ѝ известна с оглед заеманата от нея длъжност и изпълняваните публични функции, в частен интерес – неин личен, с което е нарушила разпоредбата на чл. 10, ал. 1, предл. 1 от ЗПУКИ (отм.).

 

Нарушението е извършено в гр. София.

 

В конкретния случай облагата е налична, тя е реализирана и се изразява в получаване на предимство, привилегия и избягване на загуба за лицето, заемащо публична длъжност. Кордовска е получила парите си по влоговата си сметка в КТБ, като е избегнала неблагоприятните последици от специалния надзор и резултата, с който той завършва в конкретния случай – отнемане на лиценза на КТБ.

 

Неблагоприятните последици от специалния надзор за всички останали вложители на КТБ, които не са разполагали със служебната информация, която Кордовска е получила в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, са следните: за целия 5-месечен период на специалния надзор парите на депозантите са останали блокирани по

сметките им в КТБ и клиентите не са могли да разполагат със средствата си; по време на специалния надзор БНБ е намалила лихвите по депозитите съгласно Решение № 82/30.06.2014 г. на УС на БНБ; след приключване на специалния надзор и отнемането на лиценза на КТБ, постановено с Решение № 138/06.11.2014 г. на УС на БНБ, са възстановени само средствата на вложителите с гарантираните влогове съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, при това с намалените лихви, а не с лихвите, определени в договорите за влог.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 2| 5368 |18.05.2018 Кога е най-удачният момент България да се присъедини към Европейския банков съюз? . 10| 11345 |08.12.2017 Само във Фрог: Прокуратурата погна Агенцията за бежанците, Бъчварова спасява шефката на ведомството . 5| 8567 |07.11.2017 След скандал шефката на Апелативния съд в София си направи отвод за делото, свързано с КТБ . 0| 6030 |23.07.2015 Омански фонд търси правата си срещу България заради банков колапс

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads