Реклама / Ads
2| 11637 |19.06.2009 АКТУАЛНО

Тестът за 7 клас по БЕЛ и верните отговори

.
За днешния изпит по български език и литература за кандидатстване след седми клас бе изтеглен вариант 3 - преразказ върху откъс от първа глава - "Гост", от романа "Под игото" от Иван Вазов
 

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. - 5. вкл.
Има едно място в интернет, където информацията е безплатна. Мястото се
нарича Уикипедия.
„Уики" e хавайска дума и означава „бързо", а наименованието е свързано с бързо и
лесно променящото се съдържание от потребителите на енциклопедията.
Нещата, които различават Уикипедия от другите енциклопедии, са в самата същност на
понятието достъп до информация. Уикипедия е безплатна в истинския смисъл на тази
дума, тъй като нейните потребители не се налага да заплащат за използването на
информацията. Сайтът е лишен и от реклами.
Съдържанието на Уикипедия се прави от потребителите и се следи и контролира
от самите тях. Всеки посетител на сайта, четящ някаква статия, може да добави
съдържание, да отнеме, да поправи неточност или просто да редактира.
Енциклопедията е общодостъпна, няма ограничения за нейното четене или допълване.
Основната идея на Уикипедия е да събере наличното знание на човечеството и да го
предостави на всички в свободна форма. Това е една голяма цел, която неминуемо ще
отнеме години. Все пак началото е поставено.

1. Коя е темата на текста?
А) Същност на Уикипедия
Б) Съдържание на Уикипедия
В) Основна цел на Уикипедия
Г) Произход на Уикипедия

2. Кое твърдение е вярно според текста?
А) Уикипедия по нищо не се различава от другите енциклопедии в интернет.
Б) Само определени посетители на Уикипедия могат да редактират текстовете.
В) При създаването си Уикипедия си поставя голяма цел, която вече е осъществена.
Г) Съдържанието на Уикипедия е общодостъпно, бързо и лесно променящо се.

3. Кое твърдение е НЕВЯРНО според текста?
А) Всичко, което се публикува в Уикипедия, подлежи на контрол от потребителите на сайта.
Б) Потребителите на Уикипедия не трябва да заплащат за използването на информацията в
сайта.
В) Наименованието на електронната енциклопедия е превод на английска дума, която
означава „бързо".
Г) Уикипедия е създадена с амбициозна цел, като за нейното окончателното осъществяване
са необходими години.

4. В кое наклонение са използваните глаголни форми в текста?
(Отговора запишете в листа за отговори.)

5. С кой от изразите може да се замени подчертаният израз в текста, без да се промени
смисълът на изречението?
А) защото различават
Б) различаващи
В) както различават
Г) въпреки че различават
Вариант 3 1

6. В кой ред е допусната правописна грешка?
А) съвременник
Б) племенник
В) посланник
Г) странник

7. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?
А) плешка, замък, потплата
Б) расичам, еднакъв, ужилвам
В) връстник, подлез, оцъствие
Г) етюд, изтребител, подлостта

8. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?
А) Най-ценните неща са невидими за очите.
Б) Старицата не виждала добре и помолила за помощ.
В) Невиждайки опасността, детето се затича през улицата.
Г) За седмица се изляха невиждани от години поройни дъждове.

9. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка?
А) Победен и объркан донемайкъде, той беше принуден да напусне полесражението.
Б) Златюбояджиевите картини са пример за оригиналност и за силно изявена
индивидуалност.
В) Нова десет томна поредица ще представи творби от български класици, творили след
Освобождението.
Г) Старата крепост, в чийто мрак отеква тайственият шепот на миналото, днес е реставрирана.

10. При коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка, за да се запазят
римата и ритъмът?
Ако някой срещне някой (А) в цъфналата ръж
и целуне този някой някого (Б) веднъж,
то нима ще знае всякой де, кога, веднъж
някого (В) целувал някой (Г) в цъфналата ръж? (Р. Бърнс)

11. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка?
А) До финалния етап на конкурса бяха допуснати и няколко дуети.
Б) На никого не се наложи да предполага кой обвиниха несправедливо.
В) Актьорът, чиито роли са запомнящи се, бе поканен за интервю.
Г) Град Малко Търново е разположено в сърцето на Странджа планина.

12. - 14. Попълнете празното място с правилната форма на думата.
(Отговора запишете в листа за отговори.)

12. Госпожо Петрова, разбрахме, че Вие сте (успял) да стигнете навреме.

13. Седем (спортист) са избраните да представят страната ни на международното
състезание.

14. И до днес удивява (дълбок) философски смисъл, който (автор) на надписа е вложил в
изсечените думи.

Вариант 3 2

15. - 16. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка?

15. изречение - текст
А) текст - мелодия
Б) театър - изкуство
В) кола - джип
Г) стая - апартамент

16. истина - лъжа
А) ред - хаос
Б) притеснение - неспокойствие
В) старинен - античен
Г) запаметен - безпаметен

17. Кое от изреченията е синонимно на посоченото?
От дъжд на вятър говори врели-некипели.
А) Понякога казва измислици.
Б) През есента е приказлив.
В) Винаги говори истини.
Г) Обикновено споделя преживени неща.

18. С какво значение е използвано фразеологичното словосъчетание в изречението?
Но българите умиха лицето си. („Немили-недраги", Иван Вазов)
А) започнаха да си вярват
Б) победиха в славна битка
В) защитиха достойнството си
Г) станаха по-внимателни

19. Какви са подчертаните думи в изречението от лексикална гледна точка?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Град с размерите на орех падна на площада в малкия планински град.

20. В кой ред фразеологичните словосъчетания са синонимни?
А) и вълкът сит, и агнето цяло - изваждам кестените от огъня
Б) като две капки вода - като писано яйце
В) ловя риба в мътна вода - играя си с огъня
Г) водя за носа - въртя на пръста си

21. Кои са подходящите думи, с които трябва да се попълнят празните места в текста?
През тази година България се включи за трети път в европейската инициатива
„Нощта на музеите", по време на която много ............... , музеи и други културни
институции отварят врати за нощни посещения, за да привлекат повече ..................... .
А) магазини, туристи
Б) галерии, посетители
В) пазари, клиенти
Г) училища, студенти
Вариант 3 3

22. Коя от думите е числително име?
А) тройка
Б) троен
В) трима
Г) утроявам

23. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?
Вярвахме му и знаехме, че няма да ни подведе при никакви обстоятелства.
А) по наклонение
Б) по залог
В) по спрежение
Г) по вид

24. Какъв е видът на подчиненото изречение в състава на сложното съставно
изречение?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Известна е истината, че в живота на човека се редуват радост и мъка.

25. В кое изречение НЕ е употребен предлог?
А) По-добре късно, отколкото никога.
Б) Помежду им стоеше омразата.
В) След зимата дойде пролетта.
Г) Победителят според него е известен.

26. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаната дума, без да се промени
смисълът?
И той сядаше под церовете, слушаше как долу шуми Искърът, мислейки, че
реката пътува отдалеко и е видяла много земи и хора.
А) тъй като мислеше
Б) защото мислеше
В) като мислеше
Г) както мислеше

27. В каква последователност изреченията образуват логически свързан текст?
(1) Проектът разработва концепция за изграждане на космическа колония за 10 000
човека, които ще живеят и работят в нея. (2) Българският проект „Космическа колония
ТАНГРА" се класира на второ място в ежегодния ученически конкурс за Космическа
колония на НАСА и Националната космическа агенция на САЩ. (3) Не по-малко интересна
е идеята основният закон на колонията да е базиран на съществуващите конституции на
България, Франция и САЩ. (4) Учениците са създали интересен дизайн и конструкция на
колонията и предлагат интересни енергийни решения.
А) 1, 2, 3, 4
Б) 2, 3, 4, 1
В) 2, 1, 4, 3
Г) 4, 3, 1, 2
Вариант 3 4

28. Каква синтактична служба изпълняват подчертаните думи в изречението?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Македонски отдъхна и пак завървя тихо, равномерно, бодро.

29. В кое изречение е употребено несъгласувано определение?
А) Сутринта тръгнахме към старата хижа.
Б) Предстоеше ни многочасов труден преход.
В) По пътя се насладихме на чудесни гледки.
Г) Видяхме, че езерата на Рила са прекрасни.

30. В кой стих от „Неразделни" Пенчо Славейков използва съставно именно сказуемо?
А) „Стройна се Калина вие над брегът усамотени ..."
Б) „Уморен, под тях на сянка аз отбих се да почина ..."
В) „За сърцата що се любят и смъртта не е раздяла."
Г) „Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен ..."

31. Колко местоимения има в изреченията?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Най-сетне принцесата разказала на царя и царицата за коварството си, а те
извикали знахаря и му казали, че дъщеря им наистина е извършила една неправда към
някакъв млад човек, но сега сърцето й било съкрушено от мъка, като сама признала за
това.

32. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Докосвахме медузите чак, когато морето ги изхвърляше на пясъка.
Б) Верандата, която беше отрупана със зеленина, пустееше.
В) Трябва да отида рано на другата сутрин, без да съм закусвал нищо.
Г) Ако няма мъгла, би се открил целият път през гората.

33. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) В топлата лятна нощ се разхождах по крайбрежната алея в края, на която се виждаше
луната.
Б) Кучето лежеше отпуснато и дълго време наблюдаваше пътя, виещ се в далечината, като
опашка на дракон.
В) Тореадорът стъпваше с достойнство, развявайки червеното платно пред себе си, и
постоянно усещаше дъха на разярения бик.
Г) След като се нахрани той се приближи до двамата на съседната маса, поздрави ги и се
заприказва с тях.

34. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?
А) Направих крачката и се здрависах не защото исках, а защото се опитвах да убедя себе си,
че трябва да съм учтив с него.
Б) През високата ограда на градината, където нямаше никакви дървета, проникваха
последните слънчеви лъчи.
В) Както забелязах, нейното отражение във водата беше прозрачно и неземно, каквито са
отраженията на русалките от приказките.
Г) Откакто стана ясен страшният провал, въпросът кой го предаде, не му даваше покой дори
и през нощта.
Вариант 3 5

35. Колко запетаи са пропуснати в изречението?
(Отговора запишете в листа за отговори.)
Малко хора са способни на това да се шегуват когато би трябвало да се гневят на
жестоките удари на съдбата.

36. В кой ред вярно са свързани цитат и литературна творба?
А) Думите му бяха сладки - бяха мъките горчиви -
писано било, та ние да се не сбереме живи... - „Българският език"
Б) Не, ти падна под общия позор,
охулен, опетнен със думи кални... - „Неразделни"
В) И някога за път обратен
едва ли ще удари час... - „Заточеници"
Г) „всякой гледа само да бъде напред
и гърди геройски на смърт да изложи... - „На прощаване"

37. Кои от посочените имена са на герои от разказа „По жътва"?
А) Нонка, Гунчо
Б) Илийца, Евтимий
В) Калина, Иво
Г) Пенка, Никола

38. Кой от посочените мотиви НЕ присъства в стихотворението „На прощаване"?
А) за прославата и признанието
Б) за величието на родната природа
В) за безсмъртието на подвига
Г) за героичната смърт
Прочетете откъса от повестта на Иван Вазов „Немили-недраги" и отговорете на
въпроси 39. - 41. вкл.
Остана жив само Македонски, комуто единадесетте рани заздравяха и дясната
ръка изсъхна.
Той сега е разсилен и мете с лявата ръка канцеларията...и тоя лев в Стара планина,
и тоя герой на Гредетин малодушно трепери сега пред гласа на грубия писар...
Една дълга агония!...
Бедни, бедни Македонски! Защо не умря при Гредетин?...

39. От коя част на повестта е откъсът?
А) от епизода със смъртта на Странджата
Б) от епизода с преминаването на Дунав от Македонски
В) от битката при Гредетин
Г) от епилога на повестта

40. Кое твърдение е вярно според смисъла на откъса?
А) В годините след Освобождението са забравени героите на националната свобода.
Б) Македонски е с най-щастливата съдба от всички хъшове след битката при Гредетин.
В) Липсата на образование отрежда на Македонски съдбата на прислужник.
Г) В следосвобожденска България няма уважение към труда на нисшите служители.
Вариант 3 6

41. Какво художествено средство са подчертаните изрази в текста?
А) реторичен въпрос
Б) реторично възклицание
В) ирония
Г) хипербола

42. Кое от посочените твърдения е НЕВЯРНО за одата „Българският език"?
А) Творбата е пряко обръщение на лирическия говорител към родното слово.
Б) Одата възхвалява вечните стойности на родния език и изобличава неговите хулители.
В) Лирическият говорител намира опора за аргументите си само в своето настояще.
Г) В одата се противопоставят два типа ценности - непреходните и модните.

43. Кое твърдение е НЕВЯРНО за срещата на Алеко Константинов с Ниагара?
А) Изживял щастието от срещата с Ниагара, авторът пресъздава по неповторим начин
красотата на водопада.
Б) Пред природния феномен пътешественикът е завладян от възхищение, удивление и
благоговение.
В) Вглеждайки се в лицата на спътниците си, Алеко с учудване забелязва, че красотата на
природното чудо въобще не им въздейства.
Г) Наблюдателното око на пътеписеца проследява кръговрата на водата, различните й
състояния и движения.

44. Коя опозиция НЕ присъства в разказа „По жътва" от Елин Пелин?
А) живот - смърт
Б) радост - скръб
В) делник - празник
Г) любов - омраза

45. От какво НЕ е мотивиран поетичният обет в одата „Българският език"?
А) завист и страх
Б) гордост и презрение
В) дълг и чест
Г) обич и гняв

46. Кое от следните твърдения е вярно за „На прощаване" и за „Опълченците на
Шипка"?
А) и двете са творби на Иван Вазов
Б) и двете са написани след Освобождението
В) и двете прославят красотата на родната природа
Г) и двете утвърждават героичната саможертва в името на отечеството

47. Как е представена историята за любовта между двамата млади в „Неразделни"?
А) чрез описание на чувството
Б) чрез диалог между родители и деца
В) чрез монолог на девойката
Г) чрез разсъждения за любовта
Вариант 3 7
Вариант 3 8

48. В кой от редовете вярно са свързани автор и литературна творба?
А) Пейо Яворов - „Неразделни"
Б) Христо Ботев - „Немили-недраги"
В) Елин Пелин - „Една българка"
Г) Алеко Константинов - „До Чикаго и назад"

49. Каква черта от характера на бай Ганьо представя посоченият откъс от „Бай Ганьо у
Иречека"?
„...табакерата беше в джеба му, но трябваше да намери предлог да понавести
дисагите, не може той да си оставя мускалите така у чужди хора, всичко става на този
свят."
А) неграмотност
Б) самоувереност
В) недоверчивост
Г) невежество

50. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение.
А) Йордан Йовков участва в двете Балкански войни и в Първата световна война.
Б) Пейо Яворов свързва живота си с четническите движения в Македония.
В) Иван Вазов е един от министрите на народната просвета след Освобождението.
Г) Христо Ботев е роден във Враца, а пада убит в Стара планина, край Калофер.

Ключ с верните отговори

1. А 1
2. Г 1
3. В 1
4. СО изявително наклонение / изявително (или със съкращения) 2
5. Б 1
6. В 1
7. Г 2
8. В 1
9. А 2
10. А 2
11. В 2
12. СО успели 1
13. СО спортисти 1
14. СО дълбокият; авторът 2
15. Г 1
16. А 1
17. А 2
18. В 2
19. СО омоними 2
20. Г 1
21. Б 1
22. В 1
23. В 1
24. СО подчинено определително изречение / определително (или със съкращения) 2
25. А 1
26. В 1
27. В 1
28. СО обстоятелствени пояснения за начин / обстоятелствени пояснения (или със
съкращения)
2
29. Г 1
30. В 2
31. СО седем / 7 2
32. А 2
33. В 2
34. Г 2
35. СО две / 2 2
36. В 1
37. Г 1
38. Б 1
39. Г 1
40. А 2
41. Б 2
42. В 2
43. В 2
44. Г 2
45. А 1
46. Г 2
47. В 1
48. Г 1
49. В 2
50. Г 2
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 0| 5875 |07.10.2008 Неувяхващата "коктейлна" класика . 0| 12505 |16.09.2008 Разликата между 7 и 8-ми клас – 150 лв. . 6| 6794 |16.06.2008 Две сладурани атакуват класациите с ремикс . 0| 5542 |07.04.2008 Британски сайт класира 10-те най-страховити психари в киното

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads