Реклама / Ads
14| 12400 |13.01.2015 ПОЛИТИКА

Има пари за железниците, но ги крадат. Ето кои и как

.
Протести и хаос в БДЖ. Това е състоянието на железниците, а гневни граждани и недоволни събират подписки в цялата страна срещу спирането на десетки влакове. Вместо диалог и обяснение на хората, директорът Владимир Владимиров "успокои" населението, че корабът потъва. Което в превод означава, че ръководството не може да се справи със ситуацията, защото държавата е излязла от релси.
Владимиров съобщи още, че държавната субсидия за оперативна дейност през 2015 година е намалена с 40 милиона лева, в сравнение с 2014 година и това е непосилен за компанията БДЖ финансов удар. Ако не се спрат десетки влакове - настъпва смърт. Владимиров обае не говори за реформи, спиране на кражбите, битка с корупцията и лошото управление. Говори за пари, които все не стигат.

 

Владимиров би трябвало да знае, че пари има, но те се крадат наедро и брутално чрез Националната компания "Железопътна инфраструктура".

 

Преди половин година за първи път се писа за откраднатите милиони. Граждански сдружения пуснаха сигнали до прокуратурата. Отговор обаче и досега няма, както и разследване на мафиотските далавери.


От Сдружение за независим обществен контрол, Обединени сдружения „Подвитошка яка”, Гражданско сдружение „Хармония” и Коалиция за устойчиво развитие, които са подали сигнала, смятат, че мълчанието се дължи на факта, че посочените в документите фирми са близки до депутата от ДПС Делян Пеевски.

 

Ето какво пише в сигналите, на които кой знае защо СГП не иска да обърне внимание. 

Към момента в НКЖИ функционира мащабна схема за източване на публични средства в особено големи размери. Това става главно при усвояването на средствата предоставяни от БДЖ за поддържане и развитие на железопътната инфраструктура.

 

- В периода 2010-2012 НКЖИ е провела 20 аварийни поръчки (чл. 90 от ЗОП договаряне бе » обявление) на обща стойност над 120 млн. лв без ДДС или около 142 млн. лв с ДДС. Само през 2012 г. са възложени 13 аварийни поръчки на обща стойност 77,6 млн. лв без ДДС или около 93.2 млн. лв с ДДС.

 

- Тръжните документи и техническите спецификации на всички поръчки са еднотипни и почти идентични, макар че касаят различни обекти, което означава че при тяхното възлагане се е прилагала една и съща схема.

 

- Повечето от поръчките не попадат в казуса аварийни (договаряне без обявление чл. 90 от ЗОП), поради факта че ситуации са възникнали поради ненавременна и неправилна поддръжка на жп инфраструктурата. От една страна поръчките са възложени като аварийни, а от друга се отчитат от НКЖИ като обекти, реализирани в изпълнение на инвестиционната програма на НКЖИ с капиталов трансфер водещи до придобиване на нови ДМА. Подобряване на техническите параметри на железопътната инфраструктура и повишаване на скоростите по жп мрежата.

 

Цените за изпълнение на предвидените работи надвишават с над 2, 3 и повече пъти пазарните цени. Строителните работи са извършвани без реално приети проекти.

- За изпълнението на аварийните поръчки са канени едни и същи компании, без реална обосновка защо точно към тях са отправени покани за изпълнение на аварийните поръчки. Всички поръчки се печелят от много ограничен кръг фирма, близка до генералния директор на компанията (Крам комплекс) и фирми близки и гравитиращи около Водстрой АД. В схемата е включено и ДП ТСВ, като след сключване на аварийни договори, предприятието превъзлага работите на същите компании.

 

Някои фрапиращи данни и примери

•        През 2012 г. за авариен ремонт на 355 м. Железен път в междугарието Самоводене-Велико Търново по 4-та жп линия след провеждане на три аварийни процедури са изразходвани публични средства в общ размер на 16 127 534 лв. без ДДС или цена над 45 млн. лв без ДДС на 1 км железен път.

 

•        Поръчка за авариен ремонт в междугарието Черниче - Пейо Яворов. В рамките на поръчката е укрепен и ремонтиран 175 м. железен път за стойност в размер 6 771 841 лв. без ДДС или цена около 40 млн. лв/км.

 

•        Аварийно-възстановителни строително-ремонтни работи и укрепителни съоръжения от км 182+780 до км 182+930 в гара Плачковци по 4-та жп линия. Укрепени и ремонтирани 150 & железен път на обща стойност 6 991 223 лв. или 46 млн. лв/км.

 

Аварийно укрепителни и възстановителни строително-ремонтни работи по железен път от км 103+100 до км 103+650 в междугарието Ловеч - Троян по 24-та главна жп линия Свищов-Троян. Укрепени и ремонтирани 500 м. железен път на обща  стойност 4 821 280 м. или 8,8 млн. лв/км.       

 

Ако се изведат данни за новопостроените или в процес на строителство жп линии финансирани по ОПТ  чието изпълнение е възложено с открити процедури и на база пазарни цени ситуацията е следната:

 

• Проект за реконструкция и електрификация на жп линията Свиленград-турска граница за скорост 160-200 км/м . Изградена нова жп линия с дължина 17.6 км. като в рамките на проекта с изграден и най-големият жп мост в България с дължина 460 м. Обща стойност на договора е 70 млн. лв. или около 3.9 млн. лв/км. за ново строителство.

 

•Реконструкция и електрификация на жп отсечката Димитровград - Свиленград, изграждане на изцяло нова жп линия н електрификация за скорост 160-200 км/ч с дължина около 70_км, Обща стойност на сключените договори 152 млн.лв или около 2.2 млн. лв/км за ново строителство

 

•Септември - Пловдив модернизация на 52 км. двойна железопътна линия и електрификация за скорост 160 км/ч обща стойност на сключените договори за строителство I57,8 млн.лв или приблизителна цена на километър около 3.1 млн. лв/км.

Направените по-горе сравнение показва фрапиращи разлики (в пъти), между установените пазарни цени и тези, на които са изпълнявани "аварийните" обекти. Трябва да се има предвид че цените по посочените по горе европейски проекти са за ново строителство, а не за ремонт или рехабилитация.

 

Рамково споразумение, пораждащо и прикриващо схема за източване на огромни публични ресурси.

 

След като в периода от 2010 до средата на 2013 г. почти всички поръчки в НКЖИ се възлагат като аварийни по чл. 90, т.4 на ЗОП в средата на 2013 г. след проведена процедура всички дейности по ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване и възстановяване на обекти от жп инфраструктурата, които трябва да се възлагат на външни изпълнители с финансиране от Държавен бюджет и инфраструктурни такси бяха възложени за 4 г. на много тесен кръг от фирми чрез рамково споразумение.

Планираният обем от работи, който трябва да се възложи като конкретни договори за период от 4 г. чрез рамковото споразумение е около 450 млн. лв. Кръгът от фирми се състои от "Крам Комплекс", "Водстрой 98", Трейс, ДП ТСВ, Енерджи Груп, Енемона.

Рамково споразумение е с предмет „Ремонт, рехабилитация, модернизация, поддръжка, укрепване u възстановяване на обекти от инфраструктурата по обособени позиции” както следва:

 

• Позиция I - Ремонт на железния път и съоръженията към него.

• Позиция 2 - Рехабилитация и модернизация на високо, средно и ниско волтови съоръжения, слаботокови, осигурителни и телекомуникационни съоръжения, които осигуряват нормалната експлоатация на жп инфраструктура.

• Позиция 3 - Ремонт и поддръжка на сградна инфраструктура.

• Позиция 4 - Ремонти, укрепване и възстановяване на обекти от железопътната и ифраструктура.

 

По принцип използването на рамкови споразумения е подходящо само при периодично повтарящи се доставки или при периодично повтарящи се дейности по поддръжка на елементи от жп инфраструктурата. След сключването на цитираното рамковото споразумение, всички поръчки за строителство, включително и изпълнението на инвестиционни проекти й аварийни обекти за 4 г. ще се изпълняват от посочения по горе кръг от фирми. Това на първо място ограничава тотално конкуренцията и лишава НКЖИ от възможността да получава по-изгодни оферти за изпълнение на строителни работи чрез провеждане на открити процедури по ЗОП. От друга страна това ще унищожи бизнеса на другите компании, които работят в сферата на жп строителството и ще ги постави в крайно неравностойна ситуация и зависимост. Това е нарушение и на принципите на ЗОП чл.93а, ал.5, където е ясно посочено, че рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията“. От посочените по горе факти става ясно, че ситуацията е точна такава.

 

Порочните практики продължават през рамковото споразумение.

 

Към момента възлагането на т. нар. аварийни поръчки продължава да се извършва, но в случая чрез рамковото споразумение. Към момента през действащото рамково споразумение само от средата на 2013 г. досега са възложени поръчки на обща стойност над 120 млн. лв. без ДДС.


По експертна оценка проектните решения за укрепване на железопътните участъци са напълно излишни, технически и икономически необосновани и нецелесъобразни (изграждане на огромни подпорни стени, изливни пилоти, удължаване на тунели, изграждане на плъзгачи, изливане на огромни количества бетон) и обслужват интересите и на няколко компании близки до Генералния Директор (например "Крам Комплекс"). Посочената компания разполага с пилотна машина, механизация и бетонов възел точно за извършване на такъв тип строителни работи. От друга страна в техническия експертен съвет (ТЕС) към НКЖИ от страна на избраните изпълнители се внасят и одобряват непълни работни проекти, като в последствие без каквато и да е последваща санкция и одобрение проектите се доработват и променят.

 

Експертен анализ изготвен на базата на геоложките и хидроложките данни за някои от най-фрапиращите участъци показва, че необходимите технически мерки за укрепване, възстановяване и отводняване на тези участъци могат да бъдат изпълнени с много по-малко средства. Допълнително цените, на който се възлагат поръчките са много сериозно завишени. Това води до абсолютно нецелесъобразно разходване и източване на огромни публични средства.

 

Сравнение между цените на които са възложени някои обекти и пазарните цени за изграждането им.

 

• „Неотложно укрепване на изтичащи земни маси на откоса от км.376+850 до км.377+350 в междугарието Дралфа - Търговище път №1 по втора жп линия” - 3 995 355 лв. без ДДС - реална пазарна цена съгласно обхвата около 1,3 – 1,4 млн. лв.

 

• „Аварийно възстановяване стабилитета на откоса чрез изграждане на отводнителни съоръжения от км 6+750 до км 7+880 в междугарието Царева ливада - Габрово по 42-ра жп линия - 3 925 925 лв. без ДДС — реална пазарна цена съгласно обхвата около 1,3-1,4 млн. лв.

 

„Аварийно укрепване и отводняване чрез изпълнение на строителни дейности от км 37+580 до км 37+700 в междугарието Смядово - Комунари по 26-та жп линия Шумен - Комунари” - 2 076 672 лв. без ДДС — реална пазарна цена съгласно обхвата около 0,9-1,0 млн. лв.

 

„Механизирано подновяване на железен път в междугарие Кръстец - Радунци от км 204+050 до км 211+485 (в това число тунели №№20, 21 и 22) по lV-та главна жп линия” - 11 830 078 лв. без ДДС - реална пазарна цена съгласно обхвата около 7,0-7.1 млн. лв.

Механизираният ремонт на железен път и съоръжения в междугарието Плачковци Кръстец от км 190+510 до км 192+935, от км 195+950 до км до км 197+914 и подновяването и реконструкцията на гара Кръстец (коловози №№1,2,3 и 4) 15 639 947 лв. без ДДС - реална пазарна цена съгласно обхвата около 9,3-9,4 млн. лв.

 

Дадените по-горе цени на които са сключени договорите, са без непредвидените 10%, като тези суми допълнително се усвояват по всички обекти.

 

За Плачковци-Кръстец и Кръстец-Радунци е договорено увеличение на договорната цена с по над 1 млн. лв на договор.

 

4. Обобщение на данните за последните 3 г. показва, че чрез аварийните поръчки за ремонт и укрепване на около 12 км. малодеятелни и нерентабилни жп линии са разходвани средства в размер над 150 млн. без ДДС. По пазарни цени за тези средства може да се построи и оборудва над 40 км. нова скоростна жп линия (за скорости 160-200 км/ч) или да се модернизира основно над 90 км.

 

Поръчките за аварийни укрепвания на железопътната инфраструктура се възлагат с еднотипни задания н технически решения без значение от участъците, които трябва да се укрепват. План сметките за възлагане на поръчките са безкрайно завишени.

 

Доставка на релси

В края на февруари НКЖИ е закупила около 6 700 тона железопътни релси през софийска стокова борса в нарушение на разпоредбите на ЗОП (ЗОП не е предвидено такъв тип специфични доставки да се търгуват чрез ССБ). По принцип производството на железопътни релси е много специфичен процес. Производители на жп релси в Европа са много ограничен брой големи компании. При положение, че на ССБ никога преди не са се търгували такъв тип стоки за броени дни се появява оферент и се сключва борсова сделка. Доста фрапиращото е, че сделката за релсите е сключена от НКЖИ на цена 2 250 лв. за тон без ДДС (около 1150 евро). Проверка на цените на европейските производители на такъв тип релси показва, че към момента цените на европейския пазар и за България варират в диапазона от 700 евро до не повече от 900 евро на тон, което означава, че само от тази сделка НКЖИ е ощетено най-малко с над 3,5 млн. лв. В допълнение договора за доставка е подписан с абсолютно неизвесга фирма като произхода и качеството на релсите е съмнителен и неясен.

 

Зад цялата схема за присвояване на милиони под формата на уж законни сделки се криел моделът "КОЙ". От гражданските сдружения обаче твърдят, че същият модел командва и отговорни фактори в прокуратурата и ДАНС. Това прави борбата с корупцията обречена.

Вече стана известно, че Софийската градска прокуратура (СГП) е отказала да образува досъдебно производство срещу депутата от ДПС Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева по сигнала, който неформалното сдружение "Протестна мрежа" подаде преди десет месеца до главния прокурор Сотир Цацаров. Това става ясно от постановление на наблюдаващия проверката прокурор Боряна Бецова, съобщава "Капитал".

 

В края на миналия февруари активистите на сдружението подадоха сигнал до Сотир Цацаров срещу банкера Цветан Василев, депутата от ДПС Делян Пеевски, издателя Ирена Кръстева и лидера на ББЦ Николай Бареков. Още в първите месеци стана ясно, че държавното обвинение е "разделило" сигнала и работи само в частта срещу банкера Цветан Василев – действие, което съвпадна с раздора в отношенията му с Делян Пеевски, чиито апогей беше поставянето на КТБ под особен надзор.

 

Прокуратурата напоително даваше информация за разследването срещу банкера, но нито веднъж официално не съобщи за това как се развива проверката срещу Ирена Кръстева, Делян Пеевски и Николай Бареков.

 

Ходът на СГП e повече от очакван. Ключовата структура в държавното обвинение се ръководи от свързания с ДПС прокурор Христо Динев (неговата съпруга е бивш съветник на депутата от партията Четин Казак). След назначаването на Динев на поста в началото на миналата година СГП повече от всякога започна да се поставя в услуга на Делян Пеевски. Най-яркият пример за това беше и образуваното там досъдебно производство за "убийството" на Пеевски, по което прокуратурата задържа и обвини незаконно трима човека.


Именно обвързаността на ръководството на СГП с партията, от която депутат е Делян Пеевски, беше причина от "Протестна мрежа" да поискат в сигнала проверката да не се възлага на градска прокуратура. Искане, което Сотир Цацаров отхвърля.

 

Прокурор Боряна Бецова е наблюдавала и разследването срещу бившия депутат от ДПС Христо Бисеров. През септември главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че разследването се забавя заради швейцарските власти, които не разкривали банкова тайна. От швейцарската служба по правосъдие обаче отговориха официално пред "Дневник", че запитването от българското обвинение по казуса е пристигнало чак през ноември, но то е било върнато, защото е било общо и неясно.

 

Ето така избирателно се действа в прокуратурата. Това по същество е демонстративен отказ от правосъдие.

 

Редно е и министърът на финансите Влади Горанов да обърне внимание на сигнала за източваните милиони. Той отговаря за изпълнението на бюджета и контрола върху изразходването на средствата. Когато има подобни "течове" е редно да бъдат спряни, а виновните да си получат заслуженото. Иначе излиза, че някой злоупотребява с парите на данъкоплатците, а държавни институции му помагат. Това си е жив грабеж. Остава да се надяваме единствено на Брюксел, където този сигнал също е изпратен.

 

Пример за подражание...

В Китай бившият шеф на железопътното управление на град Кунмин (административен център на югозападната провинция Юнан) Вен Цинлян бе осъден на смърт – висша наказателна мярка, която беше оповестена с отсрочка от две години. Това стана през лятото на 2014 г. Срещу Вен Цинлян бяха предявени обвинения за вземане на подкуп и превишаване на служебните пълномощия. Както установи следствието, той е получил от различни лица подкупи на стойност 20 милиона юана (около 3,3 милиона долара), а за редица частни компании е обезпечил „благоприятни условия за получаване на държавни договори“.

 

По-рано, в рамките на кампанията за борба с корупцията, на смърт беше осъден бившият министър на железницата на Китай Лиу Джиджун. Съдът конфискува имуществото му и пожизнено го лиши от политически права. Бившият министър на железницата, обвинен във вземане на подкупи и превишаване на служебните пълномощия.


Фрог нюз


Уточнение: Публикуваме сигнала на гражданските сдружения, който е получен на електронната поща на Фрог нюз. Дали изложените факти са достоверни - няма как да знаем. Но в описаните сделки има конкретни данни, коитo сa достатъчно основание държавното обвинение да се заеме с тяхното разследване, защото става дума за присвоени десетки милиони от данъкоплатците. Прокуратурата и ДАНС по закон трябва да защитават интересите на обществото и да разкриват всякакви злоупотреби, под каквато й форма да са извършвани.

Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни.
Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
. 15| 7447 |18.12.2014 Станишев преди ЕС: „Да не вадим проекти от чекмеджето, а да налеем пари в реалната икономика“ . 0| 5130 |30.11.2014 Илияна Йотова: Еврофондовете са спрени поради липса на пари . 12| 5638 |30.11.2014 Л. Павлова: До януари възстановяваме европарите . 5| 6832 |24.07.2014 Политолог пред Фрог: ББЦ е идентична с ДПС, парите я държат

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads